Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Stępień 141
Strony: 141–149
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest identyfikacja i ocena możliwości i uwarunkowań stosowania ulgi na nowe technologie w aspekcie aktualnie obowiązujących przepisów prawa bilansowego i podatkowego.
Metodologia badania – W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego.
Wynik – Wynikiem badań jest konstrukcja metodologii w zakresie powiązań pomiędzy systemami rachunkowości a zakresem stosowania prawa podatkowego w przedsiębiorstwie celem poprawy jakości zarządzania w obszarze stosowania ulgi na nowe technologie.
Oryginalność/wartość – Budowanie przewagi rynkowej w konkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu sprowa­dza się często do szukania niewielkich szans na wielu polach działalności przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest implementacja zmieniających się regulacji prawa podatkowego do systemu rachunkowości przedsiębiorstwa.
Temat ten jest zatem aktualny i ważny z punktu widzenia poprawy jakości zarządzania przedsiębiorstwem poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze zarówno systemu rachunkowości, jak i zakresu stoso­wania ulgi na nowe technologie w obszarze prawa podatkowego.
Słowa kluczowe: zarządzanie podatkami, ulga na nowe technologie

TAX MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF TAX RELIEF ON NEW TECHNOLOGIES

Abstract
Purpose – The aim of this paper is to identify and evaluate the possibility and conditioning of the application of tax relief on new technologies in the context of valid regulations of balance sheet and tax law.
Design/methodology/approach – A monographic methodology of research has been adopted in the article, using information in the qualitative descriptive form. The available literature on the subject underwent the method of analysis and logical construct, taking into account the existing scope of tax law.
Findings – The result of the research is the construction of methodology within the scope of relations between accounting systems and the scope of the application of tax law in an enterprise with the aim of improving the quality of management within the application of tax relief on new technologies.
Originality/value – Building market advantage in a competitive and turbulent environment frequently translates into searching for smaller opportunities among a great deal of activities of an enterprise. One of such activities is the implementation of changing legal regulations into the accounting system of an enterprise. The topic in ques­tion is hence up-to-date and vital from the perspective of improving the quality of management of an enterprise through building market advantage in the area of both the accounting system, and the application of tax reliefon new technologies within the scope of tax law.
Keywords: tax management, tax relief on new technologies