Zeszyty naukowe
Autor: Stefan Babiarz 163
Strony: 163–175
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej niedopuszczalności opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw ma­jątkowych, a dopuszczalności opodatkowania nim poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w jego skład. Równorzędnym i zasadniczym celem tego artkułu jest wykazanie, że brak wyodrębnienia w treści umowy sprzedaży cen jednostkowych tych rzeczy i praw majątkowych nie musi prowadzić do sankcyjnego opodatkowania ich najwyższą stawką podatkową, a także wykazanie niedopuszczalności opodatkowania tym podatkiem rzeczy i praw w ogóle nieobjętych obowiązkiem podatkowym. Celem ubocznym była krytyczna analiza niektórych orzeczeń sądów administracyjnych dopuszczających moż­liwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako rzeczy (prawa majątkowego) i niedopuszczających możliwości korekty deklaracji podatkowej dla uniknięcia sankcyjnej stawki podatku.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw:
– o podatku od czynności cywilnoprawnych,
– Kodeks cywilny,
– o podatku od towarów i usług,
– nieobowiązującej ustawy o opłacie skarbowej,
– Prawo o notariacie,
– Ordynacja podatkowa.
Wynik – Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że umowa sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw majątkowych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a opodatkowaniu nim pod­legają poszczególne rzeczy i prawa majątkowe. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. jest wadliwie skonstruowany i prowadzi do nieporozumień co do rozumienia obowiązku wyodrębnienia w czynności cywilnoprawnej warto­ści rzeczy i praw majątkowych oraz niedopuszczalności zastosowania jako sankcji najwyższej stawki podatku. Wykazano także, że niedopuszczalne jest opodatkowanie tym podatkiem tych rzeczy i praw majątkowych, które nie są objęte obowiązkiem podatkowym w tym podatku, a wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, podatek od czynności cywilnoprawnych, wyodrębnienie rzeczy i praw majątkowych, stawka najwyższa, sankcja

TAX ON CIVIL LAW TRANSACTIONS ON CONTRACTS OF SALE OF COMPANY (DISCUSSION ARTICLE)

Abstract
A company is not a thing, but an organized collection of intangible and tangible assets. As such, it is not subject to taxes on civil law transactions. The aforementioned tax is applicable only to separate things and material rights included in it, if the ownership of the said things and material rights is transferred under an agree­ ment. The penalty tax rate, i.e. the highest specified in Art. 7 par. 3 point 1 of the Act on civil law transactions, applies only to things and material rights that have not been specified and assigned a tax rate in the agreement or declaration (declarations), but are subject to the tax. It is unacceptable to use this provision to tax an agreement to sell an entire company, if in reality it includes material rights not subject to the tax.