Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zofia Filipiak 177
Strony: 177–187
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Ocena możliwości i wykorzystania instrumentów podatkowych przez gminy oraz ustalenie bieżących i potencjalnych skutków wykorzystania tych instrumentów z punktu widzenia budżetu.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, którego dokonano na szeregu czasowym lat 2009–2014.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję podatków jako instrumentu polityki podatkowej gmin. Z drugiej strony pokazały, jak gminy realizują władztwo podatkowe, udzielając ulg, umorzeń, zwolnień podatkowych.
Oryginalność/wartość – Opracowanie wskazuje na wykorzystanie gminnej polityki podatkowej w funkcji sty­mulującej i interwencyjnej, jak i skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych.
Słowa kluczowe: polityka podatkowa, podatki lokalne, gminy

THE EFFECTS OF GRANTING TAX CREDIT, REMISSION AND REDUNDANCIES BY THE TAX AUTHORITIES OF MUNICIPALITIES

Abstract
Purpose – Assessment of the possibilities and the use of fiscal instruments by the municipality and determine the current and potential impact of the use of these instruments from the point of view of the budget.
Design/methodology/approach – The study group used conventional methods for social sciences which are the methods of empirical cognition, and in particular the observation, comparison and measurement that is based on the years 2009–2014 time series.
Findings – Studies have allowed identify the position of taxation as an instrument of fiscal policy of com­munities. Moreover they showed how the municipality implement realize granting tax credit, remission and redundancies.
Originality/value – The study shows the use of municipal tax policy as a function of stimulating and interven­tion, and the effects of granting tax credit, remission and redundancies.
Keywords: tax policy, local taxes, municipalities