Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Olejniczak 41
Strony: 41–52
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Ukazanie związku przyczynowo-skutkowego między innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, a ich otoczeniem regionalnym.
Metodologia badania – Badanie empiryczne MSP w subregionie oraz analiza wyników innych badań dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw.
Wynik – Wnioski dotyczące wzmacniania konkurencyjności badanego subregionu.
Oryginalność/Wartość – Wysoka dla badanego subregionu.
Słowa kluczowe: otoczenie instytucjonalne, kapitał społeczny, instytucje, konkurencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa

THE ROLE OF INNOVATION OF SMEs IN CREATING COMPETITIVE REGIONS

Abstract
Purpose – To show the causal link between innovation of SMEs and their regional surroundings.
Design/Methodology/approach – Empirical study of SMEs in the subregion and analysis of the results of other studies on enterprise innovation.
Findings – Proposals for strengthening the competitiveness of the tested subregion.
Originality/value – High for the tested subregion.
Keywords: institutional environment, social capital, institutions, competitiveness, small and medium-sized enterprises