Zeszyty naukowe
Autor: Gabriela Łukasik, Joanna Błach 55
Strony: 55–64
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Wykorzystanie emisji udziałowych papierów wartościowych stanowić może szansę pozyskania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to jednak przygotowania odpowiednich strategii pozwalających na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Ważnym elementem w tym zakresie jest właściwe ustalenie ceny emisyjnej oraz wybór momentu emisji akcji. Celem artykułu jest ocena przesłanek i konsekwencji rynkowego pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W artykule zastosowano krytyczną analizę literatury z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w odniesieniu do pozyskiwania kapitału własnego w drodze emisji akcji. Ocenie poddano także obowiązujące rozwiązania normatywne oraz doświadczenia praktyki gospodarczej w zakresie transakcji realizowanych na rynku New Connect.
Wynik – Przeprowadzona analiza danych rynkowych wykazała, że pomimo licznych zalet finansowania działalności przedsiębiorstwa w drodze emisji akcji, polskie przedsiębiorstwa sektora MSP w ograniczony sposób korzystają z tej formy pozyskiwania środków a możliwości rynku New Connect ciągle nie są w pełni wykorzystywane.
Oryginalność/Wartość – W artykule wskazano na najważniejsze elementy strategii rynkowego pozyskiwania kapitału własnego istotne dla sukcesu emisji akcji na rynku New Connect, takie jak: wysokość ceny emisyjnej, wybór momentu emisji akcji czy zabezpieczenie oczekiwanej stopy zwrotu przez inwestorów. Przedstawiono także przyczyny wyjaśniające ograniczone zastosowanie rynku New Connect w finansowaniu działalności polskich MSP, wśród których należy podkreślić: brak dostatecznej wiedzy o funkcjonowaniu rynku kapitałowego, obawy przed zmiennością rynku, relatywnie niskie stopy procentowe ułatwiające dostęp do finansowania dłużnego (głównie przez sektor bankowy) czy też dominację form organizacji podmiotów gospodarczych uniemożliwiających skorzystanie z tej formy finansowania.
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, emisja akcji, cena emisyjna, New Connect

ISSUE OF SHARES AS A BASIS FOR RAISING EQUITY IN THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Abstract
Purpose – Issue of equity securities may offer an opportunity to raise equity for the sector of small and medium-sized enterprises. However, it is required to prepare appropriate strategies in order to effectively issue shares. In this regard setting the appropriate issuing price and timing of the issue are the most important problems. The aim of this article is to assess the circumstances and consequences of the strategy of raising capital for small and medium-sized enterprises in the capital market.
Design/Methodology/approach – This article is based on the critical analysis of the literature in the field of corporate finance, with respect to the acquisition of equity by issuing shares. The evaluation of the existing normative solutions and the analysis of the business practice with respect to transactions executed on the New Connect market has been also applied.
Findings – The analysis of market data has shown that, despite many advantages of acquiring funds by issuing share, Polish companies operating in the SME sector, use this form of financing in a limited way. The opportunities offered by the New Connect market are still not fully utilized.
Originality/value – Article identifies the main elements of the strategy of raising equity capital important for a successful issue of shares on the New Connect market. These elements include: the issuing price, the timing of the issue, the expected rate of return for investors. This article also presents the reasons explaining the limited use of the New Connect market in financing Polish SMEs, among which should be emphasized: the lack of sufficient knowledge about the functioning of the capital market, fears of market volatility, relatively low interest rates offering access to debt financing (mainly by the banking sector), or the dominance of legal forms of business that exclude shares issue.
Keywords: capital market, shares issue, issuing price, New Connect