Zeszyty naukowe
Autor: Michał Soliwoda 139
Strony: 139–149
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest próba rozpoznania możliwości wdrożenia BSC jako instrumentu strategicznego zarządzania finansami w polskich gospodarstwach rolniczych. Cele szczegółowe obejmują: 1) wskazanie cech świadczących o specyfice społeczno-ekonomicznej sektora rolnego, mogących potencjalnie utrudniać wdrożenie Zrównoważoną Kartę Wyników; 2) ocenę dotychczasowych wdrożeń BSC, pod kątem wyzwań (trudności) i możliwości wynikających z wykorzystania, szczególnie w praktyce strategicznego zarządzania finansami.
Metodologia badania – Artykuł ma charakter studium przeglądowego, jako dominująca metoda badawcza został wykorzystany krytyczny przegląd literatury. Wyeksponowane zostało ujęcie komparatystyczne.
Wynik – Ocena dotychczasowych propozycji wdrożeń wskazuje, że potrzebne jest elastyczne dopasowanie „architektury” BSC (tj. układu perspektyw, ich powiązań oraz listy celów wraz z miarami i inicjatywami) do specyfiki konkretnych typów produkcyjnych gospodarstw rolniczych. Wykorzystanie w gospodarstwie systemu ewidencji księgowej, a w ślad za nim sprawozdawczości finansowej sprzyja operacjonalizacji „perspektywy finansowej” BSC. Implementacja w gospodarstwie rolniczym wymaga zwykle współpracy z doradcą rolnym, czy tworzenia sojuszy z jednostkami naukowymi.
Oryginalność/Wartość – Wartością dodaną opracowania jest próba uporządkowania dotychczasowego stanu badań empirycznych (w tym relatywnie niewielkiej liczby studiów wdrożeniowych) dotyczących wdrażania BSC w podmiotach sektora rolnego. Wskazane zostały także trudności i możliwości związane z wdrożeniem tego rodzaju instrumentu, co jest istotne z punktu widzenia dalszych prac aplikacyjnych.
Słowa kluczowe: Zrównoważona Karta Wyników, strategiczne zarządzanie finansami, gospodarstwo rolnicze

BALANCED SCORECARD AS AN INSTRUMENT OF STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT IN POLISH FARMS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Abstract
Purpose – The aim of the study is to identify opportunities to implement the BSC as an instrument of strategic financial management in the Polish farms. The specific objectives include: (1) to present socio-economic specifics of the agricultural sector, which could potentially hinder the implementation of BSC; (2) to assess current implementations of the BSC, in terms of challenges (problems) and opportunities, particularly in practice of financial management.
Design/Methodology/approach – This article is a review study, so the critical literature review was used as the dominant research method. A comparative approach was exposed.
Findings – Evaluation of existing proposals for implementation of BSC indicates the need for a flexible adjustment of "architecture" of BSC (the set of perspectives, linkages, targets and initiatives) to the specifics of particular types of farms. Employing accounting systems, followed by business reporting, may promote operationalization of the "financial perspective" of BSC. Implementation of this instrument at farm-level typically requires cooperation with the agricultural advisor, or creating alliances with research units.
Originality/value – The added value of this paper is an attempt to organize the current state of empirical research (including a relatively small number of studies) on the implementation of the BSC entities in the agricultural sector. We identified difficulties and opportunities associated with the implementation of this type of instrument, which is important from the point of view of further work applications.
Keywords: Balanced Scorecard, strategic financial management, farm