Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Voss 151
Strony: 151-161
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych rozwiązań prawnych stosowanych przez MSP w zakresie sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych i ich zakresu informacyjnego, a w szczególności znalezienie odpowiedzi na pytanie czy prezentowane informacje usprawnią proces raportowania, czy też wymuszą na jednostkach prezentowanie dodatkowych informacji dla celów analitycznych?
Metodologia badania – W artykule wykorzystano analizę uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości oraz zmian jakie powstały w formie i treści prezentowanych informacji finansowych przez sektor MSP.
Wynik – Przeprowadzona analiza określiła zakres informacyjny podstawowych raportów oraz niewystarczający zakres informacyjny, który dla celów analizy finansowej przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych będzie wymagał dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do określenia poziomy płynności, rentowności i innych elementów oceny finansowej.
Oryginalność/Wartość – W artykule opisano nowe uwarunkowania prawne, które jednostki sektora MSP będą stosować od 2016 roku, a także zaprezentowane obszary w których jednostki MSP powinny uzupełnić informacje finansowe dla potrzeb analizy finansowej.
Słowa kluczowe: uproszczenia w sprawozdaniach finansowych, klasyfikacja MSP, zakres informacyjny sprawozdań

SIMPLIFICATIONS THE FINANCIAL REPORTING MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Abstract
Purpose – The aim of the article is to present new legal solutions by SMEs in preparing simplified financial statements and the scope of information, and in particular to answer the question of whether the information presented will improve the process of reporting, or will force units to present additional information for analytical purposes?
Design/Methodology/approach – The article uses the analysis of the regulations contained in the Act on accounting and the changes that have arisen in the form and content of financial information presented by the SME sector.
Findings – The analysis defined the basic information reports and insufficient range of information, which for the purposes of financial analysis for internal and external users will be required to provide additional information necessary to determine the levels of liquidity, profitability and other financial evaluation.
Originality/value – The article describes the new legal conditions which units of the SME sector will be applied from 2016. And also presented the areas in which the individual SMEs should complement the financial information for the purpose of financial analysis.
Keywords: simplifying the financial statements, the classification of SMEs, the scope of information reports