Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Brzyska 165
Strony: 165–175
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych problemów z rozliczaniem podatku VAT w branży budowlanej.
Metodologia badania – W artykule zastosowano badania: indywidualne, analityczne, analizę elementarną.
Wynik – W artykule zastosowano wiedzę użyteczną dającą się zastosować praktycznie. Wyjaśniono definicję świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych. Określono dla budownictwa: moment wykonania usług, stawki VAT, powierzchnię budowlaną, stawkę podatku VAT dla opodatkowania robót związanych z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, stawkę podatku VAT do trwałej zabudowy meblowej wykonanej w obiektach mieszkalnych.
Oryginalność/Wartość – W artykule wyjaśniono problemy branży budowlanej w zakresie rozliczania podatku VAT, które występowały już od momentu wejścia w życie ustawy z 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, pomimo prawie 12-letniego okresu jej obowiązywania nadal budzi wiele kontrowersji. Ustawa ta przysparza podatnikom i pracownikom organów skarbowych liczne trudności z jej prawidłowym stosowaniem, a jej przepisy są interpretowane w odmienny sposób zarówno przez Ministra Finansów, jak i Naczelne Sądy Administracyjne.
Słowa kluczowe: usługi budowlane i budowlano-montażowe, obiekty budowlane, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, powierzchnia użytkowa, roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą

CONSTRUCTION BUSINESS – CURRENT PROBLEMS WITH VAT SETTLEMENTS

Abstract
Purpose – The aim of the article is to present current problems with the settlement of VAT in the construction industry.
Research Methodology – The article uses the study: individual analysis, elemental analysis Result – The article uses giving useful knowledge to be applied practically. Explained the definition of services of construction and construction-assembly. Specified for the construction industry: the moment of the provision of services, VAT rate, surface construction, the rate of VAT for the taxation of works related to the infrastructure with housing construction, the rate of VAT to a permanent builtin furniture made in residential.
Originality/value – The article explains the problems of the construction industry in terms of accounting for VAT, which occurred since the entry into force of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services, despite the almost 12-year period of validity is still a matter of controversy. This act causes taxpayers and employees of tax authorities numerous problems with its correct application and its provisions are interpreted differently by both the Minister of Finance, and the Primates Administrative Courts.
Keywords: construction, building and installation services, structures, construction business included in the social residential programme, floor space, works connected with housing and infrastructure being a part of it