Zeszyty naukowe
Autor: Konrad Garnowski 177
Strony: 177–185
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Metodologia badania – Analiza orzecznictwa i literatury.
Wynik – W artykule zwrócono uwagę na to, że pomimo ewolucji analizowanych regulacji, w dalszym ciągu brakuje zgodności co do pewnych kwestii. Wprawdzie część zagadnień będących przedmiotem rozbieżnych orzeczeń została doprecyzowana na skutek ingerencji ustawodawcy w treść przepisów, niemniej, jednak pojawiają się kolejne problemy o znacznej doniosłości praktycznej, które nie zostały dotychczas rozstrzygnięte.
Oryginalność/Wartość – Artykuł zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnie obowiązujących uregulowań oraz dorobku judykatury, wraz z omówieniem pojawiających się aktualnych i potencjalnych problemów natury praktycznej.
Słowa kluczowe: zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, postępowanie karnoskarbowe, ordynacja podatkowa

SUSPENSION OF THE PERIOD OF LIMITATION OF TAX LIABILITY DUE TO THE INITIATION OF THE PROCEEDINGS REGARDING REVENUE OFFENCE

Abstract
Purpose – Presentation of the regulations concerning the suspension of the period of limitation of tax liability due to the initiation of the proceedings regarding revenue offence.
Design/Methodology/approach – Analysis of the judicial decisions and the views of the doctrine.
Findings – It has been stated in the article, that despite the visible evolution of the analyzed regulations, there are some issues that still raise concerns. Admittedly the matters, being the subject of the discrepant judicial decisions, have been already made more precise due to the intervention of the legislator in the wording of legal provisions, however some new practical issues have emerged, which have not been settled so far.
Originality/value – The article contains comprehensive description of the regulations in force and respective judicial decisions, with the consideration of current and potential problems of practical nature.
Keywords: suspension of the period of limitation of tax liability, revenue offence proceedings, Tax ordinance