Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 31
Strony: 31-42
pdfpełen tekst

Abstract
The first part of the study summarises in general the new price relations in the international market as a determinant of export growth rate in the BSR countries subject to analysis. After the main features have been presented, short descriptions of the BSR countries are provided, particular emphasis being placed on the differences between their economic potentials and roles in the international trade.
The second and main part of the study presents an analysis of the dynamics of export value of individual BSR countries which underlies an evaluation of the effects of its determinants. Among these factors two have been identified as the major ones: the dynamics of the unit value indicators and export volume, and an attempt has been made to assess their impact on the aforementioned considerable discrepancies between the dynamics of export of individual BSR countries. In the final part, several general conclusions and suggestions aremade.
Keywords: Baltic Sea Region, world prices, international, trade, prices versus volume.

WOLUMEN I CENA JAKO CZYNNIKI EKSPORTU POLSKI NA TLE KRAJÓW BSR

Streszczenie
W pierwszej części opracowania omówiono syntetycznie nowe relacje cen rynku międzynarodowego, jako czynnik determinujący dynamikę eksportu analizowanej grupy krajów BSR. Po ukazaniu głównych cech ruchu cen przedstawiono również krótką charakterystykę krajów BSR, ze szczególnym zaakcentowaniem zróżnicowania ich potencjału ekonomicznego oraz znaczenia w handlu międzynarodowym.
W drugiej, zasadniczej części dokonano analizy dynamiki wartości poszczególnych krajów BSR, umożliwiającej ocenę wpływu czynników ją określających. Wśród wspomnianych czynników zwrócono uwagę na dwa główne: dynamikę średnich cen eksportu (unit value) oraz wolumenu wywozu, starając się ocenić skalę ich wpływu na ukazane wcześniej silne zróżnicowanie dynamiki wartości eksportu poszczególnych krajów BSR. Opracowanie kończy się przedstawieniem kilku syntetycznych konkluzji.
Słowa kluczowe: Region Morza Bałtyckiego, ceny światowe, handel międzynarodowy, ceny a wolumen.