Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś 43
Strony: 43-56
pdfpełen tekst

Abstract
The potential of the property market lies in the market supply and its internal energy. The market potential is most often identified with the market size, expressed in value. The rate of growth of the market, as measured by the rate of appreciation in value is then compared with the rate of economic growth, measured by gross domestic product (GDP). The condition and quality of supply determines the potential market. Energy which is necessary to change the real estate market is provided by the economic capital and the social capital. Differences in the potential of local real estate markets are the cause of migrations of capital and people to the markets offering more development opportunities. When the real estate market in the spatial layout is in equilibrium, the developmental processes are less dynamic.
Then the growth potential reaches a minimum value, while the entropy of the system and the environment reaches a maximum. Young, emerging property markets incorporate greater growth potential than the stabilized markets. The author of the article evaluated the development potential of the Polish market compared to the European markets. The analysis and diagnosis were carried out on the example of the housing market. It is the most sensitive segment of the real estate market. In the article a research hypothesis was verified of the low level of the Polish housing market development.
Keywords: housing market, growth of the market, development potential.

POTENCJAŁ RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W PORÓWNANIU DO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
Potencjał rynku nieruchomości tkwi w zasobach rynku oraz jego wewnętrznej energii. Potencjał rynku najczęściej jest utożsamiany z wielkością rynku wyrażoną wartościowo. Tempo wzrostu danego rynku, mierzone tempem wzrostu jego wartości, jest porównywane wówczas z tempem wzrostu gospodarki, mierzonym wzrostem produktu krajowego brutto (PKB). O potencjale rynku decyduje stan i jakość zasobów. Konieczną do zmian energię dostarcza na rynek nieruchomości kapitał ekonomiczny i kapitał społeczny. Różnice potencjałów lokalnych rynków nieruchomości są przyczyną przesuwania kapitałów i ludzi na rynki o większych możliwościach rozwojowych. Gdy rynek nieruchomości w układzie przestrzennym osiąga stan równowagi, procesy rozwojowe wykazują mniejszą dynamikę. Wtedy też potencjał rozwojowy osiąga wartości minimalne, podczas gdy entropia układu i otoczenia osiąga maksimum. Młode, wschodzące rynki nieruchomości, kryją w sobie większy potencjał rozwojowy niż rynki ustabilizowane.
W artykule dokonano oceny potencjału rozwojowego rynku polskiego na tle rynków europejskich. Analizę i diagnozę przeprowadzono na przykładzie rynku mieszkaniowego. Jest to najwrażliwszy segment rynku nieruchomości. Zweryfikowano również hipotezę badawczą dotyczącą niskiego poziomu rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, rozwój rynku, potencjał rozwojowy.