Zeszyty naukowe
Autor: Beata Gostomczyk 57
Strony: 57-73
pdfpełen tekst
 
Abstract
Globalization of the modern world – especially in the economic sphere – has an impact on national economies, but its consequences also affect people. As a dynamic process (in the area of capital, trade and technology) it also contributes to blurring the differences between countries. The growing economic dynamism of countries, the requirement of competitiveness, also have an impact on the environment. The European Union countries have created a legal system and a strategy for environmental projects, moving some of the costs of environmental protection onto companies.
This article presents the regulations related to environmental protection, and the costs that it incurs for businesses – particularly the classification and structure of these costs, in comparison with the structure of global investment in environmental protection. The aim is to provide a comparative analysis of fixed investment in environment protection in the years 2005–2011.
The dynamic growth of these expenditures will also determine the scale of costs planned in the financial policies of businesses. At the same time, each year the individual costs of environment protection schemes should make up a smaller percentage of the managed finances.
Keywords: globalization, costs of environmental protection, expenditure on fixed assets in environmental protection.

GLOBALIZACJA A KOSZTY ŚRODOWISKOWE – STRUKTURA, KLASYFIKACJA I NAKŁADY

Streszczenie
Globalizacja we współczesnym świecie – zwłaszcza w sferze ekonomicznej – ma wpływ na rozwój gospodarczy państw, ale jej konsekwencje dotykają też ludzi. Jako proces o charakterze dynamicznym (w sferze, kapitału, handlu i technologii) przyczynia się też do zacierania różnic miedzy krajami. Rosnąca dynamika gospodarcza krajów, wymogi konkurencyjności, mają też wpływ na środowisko. Kraje Unii Europejskiej stworzyły system prawny i strategię działań proekologicznych, przenosząc część kosztów z tytułu ochrony środowiska na przedsiębiorstwa.
Przedmiotem artykułu są uregulowania prawne związane z ochroną środowiska, a także wynikające z nich zobowiązania przedsiębiorstw do ponoszenia kosztów proekologicznych przedsiębiorstw – w szczególności klasyfikacja i struktura tych kosztów, w porównaniu ze strukturą globalnych nakładów na ochronę środowiska. Celem natomiast jest przedstawienie analizy porównawczej nakładów na środki trwałe w Polsce w latach 2005–2011, służące ochronie środowiska.
Dynamiczny wzrost tych nakładów decyduje również o wysokości kosztów planowanych w polityce finansowej przedsiębiorstw. Przy tym z roku na rok proekologiczne koszty indywidualne przedsiębiorstw powinny mieć mniejszy udział procentowy w zarządzanych finansach.
Słowa kluczowe: globalizacja, koszty ochrony środowiska, nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska.