Zeszyty naukowe
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Józef Hozer 75
Strony: 75-81
pdfpełen tekst

Abstract
The authors prove that the number of companies operating in an economy is connected with the number of households. They show how this relation (a proportionality factor α) shaped historically in Poland. The factor turned out to be a good measure to describe the social and economic changes in the country. It has also been used to compare economic structures of Poland and other developed economies of Europe and the USA. The authors suggest a quantum satis for Polish firms and farms at the level of 3.6 million since such a figure corresponds to the proportionality factor in the developed economies in the same period of time. They also propose a solution concerning registers of business activity, mainly the necessity of statistical monitoring of active businesses (firms and farms).
Keywords: relations in economy, firms and farms, households.

QUANTUM SATIS DLA FIRM I FARM W POLSCE

Streszczenie
Autorzy udowadniają, że liczba firm funkcjonujących w gospodarce jest związana z liczbą gospodarstw domowych. Prezentują kształtowanie się tej relacji (współczynnik proporcjonalności α) dla Polski w różnych okresach czasu. Współczynnik okazał się być dobrą miarą opisującą zmiany rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Miara posłużyła również do porównań struktur gospodarczych Polski i rozwiniętych gospodarek: Europy i USA. Zaproponowano przyjęcie quantum satis firm i farm w Polsce na poziomie 3,6 mln, ponieważ odpowiada ona współczynnikowi proporcjonalności takiemu jak w gospodarkach rozwiniętych w tym samym okresie.
Słowa kluczowe: związki w ekonomii, firmy i farmy, gospodarstwa domowe.