Zeszyty naukowe
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Piotr Obidziński 83
Strony: 83-92
pdfpełen tekst

Abstract
The article presents the changes in the allocation of time of men and women. The Authors seek to answer the following questions: 1. What are the basic differences and similarities in men’s and women’s time allocation? 2. Which differences should be treated as diversities, i.e. where and if are there the limits of the androgenisation of men’s and women’s time use? 3. What are the relations between economic growth and gender oriented allocation of time? 4. How has the process of economy transformation affected the time allocation of the Polish population? The main source of information about the way people function in the public and private sphere will be the findings of the Time Use Surveys. The Polish Office for National Statistics (GUS) distinguishes six elementary groups of human activities: Paid work, Domestic Work, Free Time, Study, Travels and Personal Care. The Authors believe that all these activities, particularly the main three, should be taken into consideration when studying human economic behaviour.
Keywords: time use surveys, economical transformation, gender.

ANALIZA ZMIAN ALOKACJI CZASU W KRAJACH PO TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały zmiany w zakresie alokacji czasu kobiet i mężczyzn. Autorzy podjęli się próby odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są zasadnicze różnice i podobieństwa w alokacji czasu kobiet i mężczyzn? 2. Które różnice należy traktować jako różnorodności? 3. Jakie są związki pomiędzy rozwojem gospodarczym a alokacją czasu wg płci? oraz 4. Jak proces transformacji gospodarczej wpłynął na alokację czasu ludności? Zasadniczym źródłem informacji o tym jak funkcjonują ludzie w sferze publicznej i prywatnej będą wyniki badania GUS „Budżet czasu ludności”. Wyodrębnia się sześć zasadniczych grup czynności w życiu człowieka: Czynności fizjologiczne, Praca zawodowa, Nauka, Praca domowa, Dojazdy i dojścia oraz Czas wolny. Autorzy uważają, że wszystkie aktywności (na czele z głównymi trzema Praca zawodowa, Praca domowa i Czas wolny) powinny być brane pod uwagę podczas badania ekonomicznych zachowań ludzkich.
Słowa kluczowe: budżety czasu ludności, transformacja gospodarcza, płeć.