Zeszyty naukowe
Autor: Beata Skubiak 167
Strony: 167-182
pdfpełen tekst

Abstract
The financial crisis caused that there is stronger than usual pressure on public finances and the need to use the available funds wisely and efficiently. Therefore public investments should be allocated mostly to the small number of priority investment aims to ensure more growth. This approach is called thematic concentration. Each region has to choose an investment strategy based on their own needs and challenges.
In this paper was taken an attempt to indicate how the West Pomeranian region can exploit the opportunities offered by the cohesion policy to stimulate the constant growth at the local and regional levels. West Pomeranian region should focus on making the necessary investments that will activate its economic potential and create new jobs, especially now when there are ongoing discussion about the future EU cohesion policy.
For practical support there were given some examples in the article that demonstrate the potential of innovative and efficient economy in terms of job creation, economic growth, protection of environment and natural resources.
Keywords: factors of development, thematic concentration, structural funds

KONCENTRACJA TEMATYCZNA WARUNKIEM PRZYSZŁEGO ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Streszczenie
Kryzys finansowy sprawił, że istnieje jeszcze większa niż zwykle presja na finanse publiczne oraz potrzeba wydatkowania dostępnych środków finansowych w sposób mądry i efektywny. Inwestycje publiczne powinny być z tego względu przeznaczane w większym stopniu na niewielką liczbę priorytetowych celów inwestycyjnych zapewniających większy wzrost. Podejście takie nazywa się koncentracją tematyczną. Oznacza to, że należy określić priorytety inwestycji, aby zapewnić ich maksymalny wpływ na osiągnięcie dodatkowych korzyści. Ważne jest, aby inwestycje były właściwie dostosowane do potrzeb regionów, w których są podejmowane.
W artykule podjęto próbę wskazania w jaki sposób region zachodniopomorski może i powinien wykorzystać możliwości stwarzane przez politykę spójności do stymulowania trwałego wzrostu na szczeblu lokalnym oraz regionalnym. Szczególnie teraz, kiedy trwają dyskusje na temat przyszłej polityki spójności UE, region zachodniopomorski powinien skoncentrować się na dokonaniu niezbędnych inwestycji, które pomogą zaktywizować jego potencjał gospodarczy i utworzyć nowe miejsca pracy.
Słowa kluczowe: czynniki rozwoju, koncentracja tematyczna, fundusze strukturalne.