Zeszyty naukowe
Autor: EWA BILEWICZ 5
Strony: 5-17
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian w strukturze aktywów i pasywów krajów rozwijających się, które nastąpiły w pierwszej dekadzie XXI wieku. Z przeprowadzonych badań wynika, że po stronie pasywów wzrosło znaczenie instrumentów udziałowych, co jest korzystne, ponieważ umożliwia podział ryzyka pomiędzy inwestora i kraj przyjmujący inwestycję, a przez to sprzyja stabilności finansowej. Po stronie aktywów głównym składnikiem stały się rezerwy walutowe, przechowywane głównie w papierach wartościowych USA i strefy euro. Rosnące zadłużenie tych krajów uzasadnia obawy o stabilność rezerw zgromadzonych przez kraje rozwijające się.
Słowa kluczowe: aktywa zagraniczne krajów rozwijających się, pasywa zagraniczne krajów rozwijajacych się

CHANGES IN THE FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES OF DEVELOPING COUNTRIES

Summary
This paper analyses changes in international investment position of developing countries in last decade. The analysis show that foreign liabilities of developing countries used to be dominated by debt instruments, whereas now are dominated by FDI and portfolio equity instruments. This change in the structure is positive because it allows more risk sharing across countries.
The foreign assets of developing countries are becoming dominated by foreign exchange reserves, which are mainly invested in government bonds issued by U.S. Euro Area and Japan. But the safety of these bonds comes into a question because of fiscal crisis in these countries.
Keywords: foreign assets and liabilities of developing countries.