Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Matkowska 145
Strony: 145-156
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przestawiono analizę procesów emigracyjnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz podjęto próbę wskazania specyfiki emigracji na tle całej Polski. Podstawą tej analizy były przede wszystkim dane Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. W pierwszej części zidentyfikowano najważniejsze tendencje w wielkości i dynamice emigracji z województwa zachodniopomorskiego na tle Polski. Kolejny rozdział zawiera analizę struktury geograficznej wyjazdów. W ostatniej części przedstawiono statystyczny obraz emigranta z województwa zachodniopomorskiego w świetle dostępnych danych ankietowych i wtórnych.
Słowa klucze: migracja, emigracja zarobkowa, emigracja z województwa zachodniopomorskiego

EMIGRATION FROM ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF NATION CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 2011

Abstract
The aim of this article is to analysis the main trends in emigration from Zachodniopomorskie Voivodeship. The paper presents the specific The first part of the article introduces the size and dynamics of emigration of citizens form Zachodniopomorskie voivodeship.
The second part presents the geographical structure of emigration. The final part of dissertation includes
Keywords: migration, labour emigration, emigration from zachodniopomorskie voivodeship