Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 2/2008Metody ilościowe w ekonomii

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382SPIS TREŚCI

Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak – Segmentacja popytowa ubezpieczeń życiowych w Polsce 5 [pdf]
Jacek Batóg – Analiza związków między koncentracją, intensywnością kapitałową i rentownością przedsiębiorstw – podejście sektorowe 19 [pdf]
Mariusz Doszyń – Bayesowska analiza krańcowej skłonności do konsumpcji 29 [pdf]
Mariusz Doszyń – Zastosowanie modeli ekonometrycznych do badania skłonności 39 [pdf]
Iwona Foryś, Don Pasek – Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polskich dzielnicach Chicago 51 [pdf]
Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg – Model gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Szczecina 63 [pdf]
Mirosława Gazińska – Nadumieralność mężczyzn w nadbałtyckich krajach Unii Europejskiej 73 [pdf]
Anna Gdakowicz – Analiza podaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w Szczecinie 87 [pdf]
Sebastian Gnat – Prognozowanie dochodów ze sprzedaży tygodników lokalnych – wybrane podejścia 97 [pdf]
Józef Hozer – Rozważania nad możliwościami aplikacji ekonometrycznej teorii skłonności 109 [pdf]
Marta Hozer-Koćmiel – Segregacja horyzontalna na polskim rynku pracy 115 [pdf]
Magdalena Kamińska – Analiza stanu i struktur ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2005 123 [pdf]
Henryk Kowgier – O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka 137 [pdf]
Agnieszka Majewska – Porównanie metod szacowania zmienności cen walorów bazowych opcji 149 [pdf]
Sebastian Majewski – Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi czynnikami finansowo-ekonomicznymi spółek giełdowych 165 [pdf]
Iwona Markowicz – „Demografia” firm – analiza zmian w populacji firm w Polsce 175 [pdf]
Iwona Markowicz, Beata Stolorz – Zastosowanie testu Gehana do porównywania funkcji przeżycia firm1 187 [pdf]
Piotr Obidziński – Rola i zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w systemie ubezpieczeń społecznych 199 [pdf]
Monika Rozkrut – Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym 211 [pdf]
Dominik Rozkrut – Analiza zmienności indeksów giełdowych na rynkach zagranicznych 219 [pdf]
Beata Stolorz – Analiza strategii opcyjnych na podstawie własności funkcji liniowej 227 [pdf]
Izabela Szamrej-Baran – Analiza i diagnoza rozwoju demograficznego Szczecina 237 [pdf]
Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska – Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów województwa zachodniopomorskiego w 2005 roku 249 [pdf]