Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 8/2008 Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 8

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382


Treść publikacji (pdf plik do pobrania)SPIS TREŚCI

MIECZYSŁAW ADAMOWICZ - Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako srodowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich 9
KATARZYNA BARANOWSKA, KATARZYNA DAJCZAK- Program edukacyjny "Ekonomia dla przedszkolaka" jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich 23
MACIEJ BASAJ, ANNA ZIÓŁKO- Postawy rolników wobec przyszłości własnych gospodarstw w rejonie intensywnego rolnictwa 31
BEATA BĘDZIK- Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich 39
WIESŁAWA CIEŚLEWICZ- Wiedza jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 47
JOANNA CZERNA-GRYGIEL- Podstawowe uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich w Polsce 55
AGNIESZKA DERESZ, MARIAN PODSTAWKA- Ocena skutków wprowadzenia podatku liniowego ze stawką 18% na przykładzie mieszkańców miasta Siedlce i jego powiatu 61
NINA DREJERSKA- Aktywność i bierność zawodowa ludności wiejskiej - próba oszacowania skali na podstawie badań własnych 67
URSZULA E. GOŁĘBIOWSKA- Rola ośrodka doradztwa rolniczego w edukacji mieszkańców wsi zachodniopomorskiej 75
WALDEMAR GOSTOMCZYK- Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich w zależności od wielkości gospodarstwa 83
PAWEŁ GÓRALSKI, MAGDALENA LAZAREK- Ocena sytuacji kadrowej w jednoosobowych spółkach skarbu państwa prowadzących hodowlę i rozród zwierząt 89
JOANNA HERNIK- Organizacje pozarządowe jako dysponent zasobów skarbu państwa na przykładzie wybranych organizacji województwa zachodniopomorskiego 99
HALINA KAŁUŻA- Wybrane działania samorządu w zakresie kształtowania lokalnego kapitału ludzkiego i społecznego 107
GRAŻYNA KARMOWSKA- Efektywność potencjału ludzkiego w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2006 113
KINGA KIJEWSKA, EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI- Kultura organizacyjna jako integralny element kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego w powiecie brodnickim 121
DOROTA KLEMBOWSKA- Rola agencji nieruchomości rolnych w zakresie aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim 129
MARIA KLONOWSKA-MATYNIA, EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI- Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich 137
MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, ALDONA MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA- Efektywność wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej 145
WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK- Zróżnicowanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej 153
SŁAWOMIR KONIECZNY, AGNIESZKA KURDYŚ- Analiza efektywności wykorzystania środków z europejskiego funduszu społecznego w powiatowym urzędzie pracy w Sławnie w latach 2006-2007 161
BRONISŁAW KOSOWSKI- Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w przekroju województw 169
BARBARA KOŻUCH, ANTONI KOŻUCH- Kapitał intelektualny i ludzki- istota i znaczenie 177
ZENON KRÓLIKOWSKI- Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy 183
GRAŻYNA LEŚNIEWSKA - O współczesnych - i nie tylko - społecznościach wiejskich 197
ANNA ŁAPIŃSKA - Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich 205
IRENA ŁĄCKA - Kapitał ludzki polskich obszarów wiejskich - szansa czy zagrożenie ? 211
SYLWESTER MAKARSKI - Kompetencje źródłem i warunkiem rozwoju innowacyjnej konkurencyjności firm 219
MAŁGORZATA MATLEGIEWICZ - Usługowy charakter działalności pozarolniczej na przykładzie agroturystyki 227
JOLANTA MAZUREK - Rola pzedsiębiorczości mieszkańców wsi w rozwoju agroturystyki 235
LUCYNA MĄCZKA - Polityka spójności a kapitał ludzki terenów wiejskich 243
ANNA MICHALSKA - Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 253
ANNA MILEWSKA - Prawno-finansowe aspekty wydatków budżetowych kierowanych na oświatę 259
WIESŁAW MUSIAŁ - Problemy migracji zarobkowej ludności wiejskiej Karpat Polskich 267
ANNA OLEŃCZUK-PASZEL, WŁADYSŁAW HUSEJKO - Migracje zarobkowe a struktura kapitału ludzkiego obszarów wiejskich 277
MARIA JOLANTA ORŁOWSKA - Znaczenie pracy doradczej w rozwoju obszarów wiejskich 285
LECH PAŁASZ, ROBERT PAŁASZ - Kapitał ludzki w wybranych gminach woj. zachodniopomorskiego 293
BEATA PIETRASZEK - Preferowane kierunki przeciwdziałania bezrobociu w regionie na przykładzie społeczności lokalnej powiatu kołobrzeskiego w latach 2004-2006 301
WALENTY POCZTA, ALDONA MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA - Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie 309
MARIAN PODSTAWKA, AGNIESZKA DERESZ - Sprawiedliwość rozkładu ogółu obciążeń podatkowych oraz innych obowiązkowych świadczeń 317
ANDRZEJ RADWAN, ALEKSANDER WADOŃ - Kapitał ludzki w rolnictwie zachodniopomorskim i jego wyniki produkcyjno-ekonomiczne (na przykładzie gminy Bierzwnik) 325
EMIL RUDOWICZ, ELŻBIETA KICKA - Programy rolnośrodowiskowe jako wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich przy współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego 335
ANNA RYTKO, JUSTYNA KOŁYSKA - Wpływ sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" na liczbę pracujących i stopę bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce 343
SVITLANA SHEVELOVA - Przedsiębiorczość podmiotów agrobiznesu w warunkach niepewności: teoretyczne aspekty zarządzania ryzykiem 351
JAN SIEKIERSKI, MAŁGORZATA RUTKOWSKA - Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych 359
DARIA SIKORSKA - Działalność oświatowa jako element rozwoju obszarów wiejskich 369
TEODOR SKOTARCZAK - Ryzyko inwestowania w fundusze nieruchomości - transpozycja kapitału ludzkiego w Polsce 377
AGNIESZKA SOBOLEWSKA - Kierunki produkcji i wykorzystania biomasy w woj. zachodniopomorskim w aspekcie rozwoju kapitału społecznego 389
GRZEGORZ SPYCHALSKI - Kapitał ludzki a kapitał społeczny polskich obszarów wiejskich 397
MONIKA STANNY - Wykluczenie strukturalne "kapitału" ludzkiego obszarów postpegeerowskich - przykład wsi zachodniopomorskiej 407
ANDRZEJ SUSZYŃSKI, DANUTA ZAWADZKA - Pobudzanie rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego 417
JAKUB SZPON, MIROSŁAWA MARCINIAK - Możliwości pobudzania lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektu "Agroturystyka to też biznes" 425
MAREK TOMASZEWSKI - Budżet zadaniowy jako źródło informacji na temat warunków życia mieszkańców gminy 433
STANISŁAW URBAN - Kapitał ludzki w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce a postęp rolniczy 441
URSZULA WĄSIKIEWICZ-RUSNAK - Małe i średnie przedsiębiorstwa w strategiach rozwoju regionu małopolskiego w kontekście unijnej polityki regionalnej 449
IZABELA WIELEWSKA - Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju kapitału ludzkiego powiatu chojnickiego na przykładzie lokalnej organizacjiturystycznej "Bory Tucholskie" 459
WITOLD WIELICKI, RAFAŁ BAUM, KAROL WAJSZCZUK - Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwach rolniczych 467
KRZYSZTOF WIKTOROWSKI - Rola i zadania samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną środowiska w regionie zachodniopomorskim 477
IZABELA WOJEWODA - Kluczowe umiejętności w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich (w świetle badań przedsiębiorców w oj. lubuskim) 485
LEONID WOROBJOW - Ocena skłonności personelu do działalności innowacyjnej 495
ZOFIA WYSZKOWSKA - Cele prowadzenia gospodarstw rolnych w opinii rolników 495
ANETA ZAREMBA - Zaufanie i bezpieczeństwo wyznacznikiem profesjonalnych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 513
PATRYCJUSZ ZARĘBSKI, EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI - Poziom wykształcenia jako element kapitału ludzkiego gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego 519
WOJCIECH ZBARASZEWSKI - Znaczenie funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie 527
EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI - Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego obszarów wiejskich 537
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI - Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych 547
DAGMARA K. ZUZEK - Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich 555