Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 9/2008 Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 9

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382Treść publikacji (pdf plik do pobrania)SPIS TREŚCI

DĘBSKI WIESŁAW, BUJNOWICZ IWONA - Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce 9
DOBIJA MIECZYSŁAW - Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału 21
GURGUL HENRYK, SYREK ROBERT - Modelowanie dynamiki zależności pomiędzy głównymi indeksami azjatyckimi 30
JAJUGA KRZYSZTOF - Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych 42
JAJUGA KRZYSZTOF, JAJUGA GRZEGORZ - Instrumenty strukturyzowane - wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka 53
JAKUBCZYC JERZY - Obrazy perspektywiczne profilu rent rocznych 65
JELEJKO JAROSŁAW, KOWAL ROBERT - Investment model 79
PIASECKI KRZYSZTOF, TOMASIK EDYTA - O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu 98
SEWASTJANOW PAWEŁ, DYMOWA LUDMIŁA, BARTOSIEWICZ PAWEŁ - System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw 108
SEWASTJANOW PAWEŁ, KACZMAREK KRZYSZTOF - Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi 120
TARCZYŃSKI WALDEMAR, ŁUNIEWSKA MAŁGORZATA - Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 133
WITKOWSKA DOROTA - Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości 143
WITKOWSKA DOROTA, ŻEBROWSKA SUCHODOLSKA DOROTA- Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW 155
BRZOZOWSKA KRYSTYNA - Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu 166
CIĘCIWA ZDZISŁAW, LIBURA EWA - Wielowymiarowe punkty zwrotne 178
DOMAN MAŁGORZATA - Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 185
DOMAN RYSZARD - Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych 200
DUDYCZ TADEUSZ, BRYCZ BOGUMIŁA - Czy stopy zwrotu przedsiębiorstwa mają rozkład normalny ? 213
GAJDKA JERZY, BRZESZCZYŃSKI JANUSZ - Efektywność strategii inwestycyjnych opartych na autoagresji miesięcznych stóp zwrotu 221
GAZIŃSKA MIROSŁAWA, MOJSIEWICZ MAGDALENA - Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób w Polsce 235
GRUSZCZYŃSKI MAREK - Empiryczne finanse korporacyjne i inwestowanie 248
HAMROL MIROSŁAW, OCHOCKI BARTOSZ - Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006 259
KRAJEWSKI MIROSŁAW - Kierunki oceny rentowności kapitału własnego w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa 270
KUDŁA JANUSZ - Wycena instytucji finansowych z wykorzystaniem danych rynkowych 279
ŁAPIŃSKA-SOBCZAK NINA, OSTAPOWICZ MARTA - Wielowymiarowa analiza porównawcza otwartych funduszy inwestycyjnych akcji 291
MARCINKOWSKA MONIKA - Promocja najlepszych praktyk w zakresie raportów rocznych 303
TRZPIOT GRAŻYNA - Implementacja metodologii regrsjii kwantylowej w estymacji var 316
WYPYCH MIROSŁAW - Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych 324
ZARZECKI DARIUSZ - Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki 336
ADAMSKA AGATA - Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego 348
ANTKIEWICZ SŁAWOMIR - Kryteria o podłożu behawioralnym a klasyczna teoria Markowitza 362
BATÓG BARBARA, WAWRZYNIAK KATARZYNA - Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie 378
BĘDOWSKA-SÓJKA BARBARA- Ogłoszenia danych makroekonomicznych i zmienność indeksu WIG 391
BIAŁEK JACEK - Uogólnienie indeksu rentowności 403
BIAŁEK-JAWORSKA ANNA - Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSFF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych 415
BORAWSKI MARIUSZ - Problem niepewności danych w prognozowaniu zmiany trendu 429
BURZAŁA MILDA - Próba oszacowania prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna na przykładzie indeksu WIG20 440
CZAPKIEWICZ ANNA, MASŁOŃ WOJCIECH - Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwanie stopy zwrotu 450
CZERWIŃSKA TERESA TATIANA - Alokacja portfela inwestycji zakładów ubezpieczenia na życie - diagnoza i analiza zróżnicowania 463
DAWIDOWICZ DAWID - Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych 476
DZIAWGO EWA - Opcje zmiany 489
FORYŚ IWONA, PUTEK-SZELĄG EWA - Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 503
FRASYNIUK-PIETRZAK MAGDALENA - Możliwość wykorzystania miernika Jensena do oceny działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce 515
GANCZAREK ALICJA - Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce 524
GIERAŁTOWSKA URSZULA - Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym 537
GRUSZCZYŃSKA-BOŻYDAR ELŻBIETA - Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007 552
JĘDRZEJCZYK MARCIN - Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie "true and fair view" 566
JÓŹWICKI RAFAŁ - Fundusze inwestycyjne nieruchomości na polskim rynku kapitałowym 574
KALINOWSKI MARCIN - GMMA jako narzędzie wspomagające analizę trendu na przykładzie indeksu WIG20 586
KARPIO ANDRZEJ, ŻEBROWSKA-SUCHODOLSKA DOROTA -Ryzyko systematyczne FIO akcji przy zmianie koniunktury giełdowej 595
KOBUS PAWEŁ - Uogólnione rozkłady hiperboliczne w modelowaniu stóp zwrotu indeksu WIG20 605
KOMPA KRZYSZTOF, MATUSZEWSKA-JANICA ALEKSANDRA - Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentw notowanych na GPW 614
KOWALCZYK PATRYCJA - Ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości 630
KOWGIER HENRYK - O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych 642
KRAWIEC MONIKA - Zastosowanie modelu autoregresyjnego warunkowego czasu trwania do analizy danych transakcyjnych wysokiej częstotliwości na GPW w Warszawie 651
KUCHARSKI ADAM - Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym 663
ŁON ERYK - Spółki "wygrane" i spółki "przegrane" na przykładzie spółek z WIG20 672