Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 6/2008 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 6

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382


Treść publikacji (pdf plik do pobrania)SPIS TREŚCI

AGNIESZKA BOJNOWSKA, ALEKSANDRA JASZCZUŁT - Bankowa ekonomiczna wartość dodana dla banków giełdowych w Polsce 9
EWA CHOMAĆ-PIERZECKA - Przegląd deterministycznych metod stosowanych w przyczynowym badaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa 21
BARBARA CZERNIACHOWICZ - Kształtowanie kapitału intelektualnego a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim 33
MIECZYSłAW DIETRICH, JOANNA LUBIMOW - Odpowiednia organizacja jako nośnik wartości 45
ANDRZEJ HERMAN - W sprawie niebezpieczeństwa zepchnięcia ekonomii i zarządzania na pozycje narzędziowe 51
MIROSŁAW KRAJEWSKI - Kierunki analizy kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw 61
MONIKA MARCINKOWSKA - Zysk ekonomiczny w ocenie zakładu ubezpieczeń 69
BOGUSZ MIKUŁA - Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy 81
AGNIESZKA PARKITNA, PATRYCJA SKÓRA - Efektywność ekonomiczna organizacji gospodarczej w kontekście rozważań nad wartością ekonomiczną 91
ROBERT POLACZEK - Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - na podstawie kompanii piwowarskiej 101
WŁODZIMIERZ RUDNY - Opcje rzeczowe jako obszar wartości przedsiębiorstwa 115
ALEKSANDRA SZUŚCICKA - Rola wartości w systemie badań kondycji ekonomiczno-finansowej 129
MAŁGORZATA DOLIŃSKA - Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 141
BEATA DOMAŃSKA-SZARUGA - Źródła finansowania inwestycji MSP a deformacje w inwestowaniu 153
GRZEGORZ DROZDOWSKI, MARIUSZ NOWAK, JANUSZ SOBOŃ - Determinanty wyznaczania kosztu użycia kapitału własnego w małych przedsiębiorstwach 165
GRZEGORZ GÓRNIEWICZ - Dynamiczny wzrost zadłużenia Polski na początku XXI wieku jako konsekwencja zadłużania się przedsiębiorstw i banków 175
HELENA KOŚCIELNIAK - Struktura finansowania przedsiębiorstw na rynku globalnym 185
MAGDALENA MĄDRA - Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indwywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników 195
AGNIESZKA MIKULSKA - Leasing alternatywną formą finansowania inwestycji. Analiza polskiego rynku leasingu 209
IWETTA PARDELA - Koszt kapitału w efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych 221
KATARZYNA POLAK - Rachunek zysków i strat jako źródło informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 233
MIRELA ROMANOWSKA - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako instrument wsparcia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce 247
MARIA NOWICKA-SKOWRON, WIOLETTA SKIBIŃSKA - Analiza struktury finansowej wybranych branż gospodarki polskiej 257
AGNIESKA SZCZĘSNA-URBANIAK - Kształtowanie struktury kapitału a pozycja rynkowa przedsiębiorstw sektora nawozowego w Polsce 271
ANDRZEJ CHAJĘCKI - Prywatyzacja bezpośrednia jako forma strukturyzacji przedsiębiorstw 281
WIESŁAW JANIK - Wartość przedsiębiorstwa w świetle jego społecznej odpowiedzialności 291
JAN KACZMARCZYK - Termomodernizacja jako czynnik polepszający pozycję konkurencyjną spółdzielni mieszkaniowej na rynku mieszkaniowym 303
BOGUSŁAW KACZMAREK - Zarys metodyki inicjowania i tworzenia aliansów strategicznych (cz. II) 317
CEZARY KOCHALSKI - Aspekty teoretyczne i praktyczne analizy kosztów w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa 325
MAREK KUBIK - Kryteria podejmowania decyzji inwestowania w nieruchomości 339
IWA KUCHCIAK - Wykorzystanie rajów podatkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa 349
GRAŻYNA MICHALCZUK - Sprawozdanie kapitału intelektualnego - źródło informacji o kreatorach wartości przedsiębiorstwa 363
JAN POLOWCZYK - Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej 377
VIOLETTA RUTKOWSKA - Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w oparciu o normy ISO - nową szansa dla organizacji non-profit 385
EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ - Ocena porównawcza sytuacji finansowej banków funkcjonujących w warunkach polskich 397
WANDA SKOCZYLAS - Sektorowe stopy zwrotu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw 413
PIOTR SZCZEPANKOWSKI - Problematyka oceny wzrostu, rozwoju i wartości spółek giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu NEWCONNECT 425
AGNIESZKA WITKOWSKA - Strategie kreowania wartości marki własnej w przedsiębiorstwie handlowym 443
PIOTR BARTKOWIAK - Innowacyjność w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi 455
MAJA BEREZOWSKA, EWA RYBA, MARCIN SZULWIŃSKI - Problemy wdrażania PN-EN ISO w zakładach opieki zdrowotnej9001:2000 465
JOANNA DUDA - Innowacyjność małopolskiego sektora MŚP na tle pozostałych województw 471
ALEKSANDRA GĄSIOR - Fuzje i przejęcia jako procesy wspierające działalność innowacyjną - na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 485
CZESŁAW GLINKOWSKI, DARIUSZ NOWAK - Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu warunków inwestycyjnych gmin wiejskich 497
JOANNA KAŁKOWSKA, HANNA WłODRKIEWICZ-KLIMEK - Zarządzanie procesem innowacyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej 509
JÓZEF KOMOROWSKI, HANNA MIZGAJSKA - Zmiana aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1994-2006 521
KATARZYNA KOZIOŁ - Modele procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie w Wielkopolsce w latach 1994-2006 533
JOANNA NOWAKOWSKA-GRUNT - Zarządzanie logistyczne jako element innowacyjności polskich przedsiębiorstw 545
BEATA SKOWRON-GRABOWSKA - Innowacyjność jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw logistycznych 553
MAREK SZAJT - Innowacja jako potencjalne źródło sukcesu przedsiębiorstwa działającego w gospodarce wolnorynkowej 559
KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA - Rola rządu polskiego w kształtowaniu działalności badawczo-rozwojowej 569
ARKADIUSZ ŚWIADEK - Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych w Polsce 583
ELŻBIETA WEISS - Innowacje jako źródło konkurencyjności firmy 595
JOANNA WIŚNIEWSKA - Współczesne tendencje rozwoju technologii na świecie 607
KATARZYNA ŻAK - Przedsiębiorstwo ery nowej gospodarki 619