Zeszyty naukowe
Autor: Józef Hozer 5
Strony: 7-12
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono krótką dyskusję nad dwoma ujęciami przedmiotu mikroekonometrii, rozróżniając mikroekonometrię w wąskim i szerokim tego słowa znaczeniu. W szerokim ujęciu mikroekonometria to zastosowanie metod ekonometrycznych w mikroekonomii, a w wąskim – specjalne metody analizy mikrodanych.
Słowa kluczowe: mikroekonometria sensu stricto i sensu largo.

MICROECONOMETRICS

Summary
The article presents a brief discussion on the two approaches to the subject of microeconometrics, distinguishing microeconometrics in the narrow and the broad sense of the term. In the broad sense, microeconometrics is the use of appropriate econometric methods in the field of microeconomics. In the narrow sense, micro-econometrics includes special methods of microdata analysis.
Keywords: microeconometrics in the strict sense and in the broad sense.