Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Batóg 31
Strony: 31-38
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki analizy kointegracji stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim i powiatach tego województwa oraz między powiatami województwa zachodniopomorskiego i sąsiadującymi z nimi powiatami. Liczbę powiatów sąsiadujących, dla których wystąpiła kointegracja stopy bezrobocia ze stopą bezrobocia danego powiatu przedstawiono na mapie. Okazało się, że w województwie zachodniopomorskim można zlokalizować dwa „ośrodki” kointegracji stopy bezrobocia – powiaty kołobrzeski i drawski.
Dane dotyczące stopy bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą okresu od pierwszego kwartału 2005 roku do drugiego kwartału 2011 roku.
Słowa kluczowe: analiza kointegracji, stopa bezrobocia.

THE ANALYSIS OF COINTEGRATION OF UNEMPLOYMENT RATE IN COUNTIES IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP

Summary
In the paper the Author presents the results of analysis of cointegration of unemployment rate in counties in zachodniopomorskie voivodship. The special attention is paid to the counties which are the closest neighborhood. The data on the unemployment rate came from Local Data Bank of the Main Statistical Office and refers to the period from the first quarter of 2005 to the second quarter of 2011.
Keywords: analysis of cointegration, unemployment rate.