Zeszyty naukowe
Autor: Beata Bieszk-Stolorz 65
Strony: 65-74
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób wybrane zmienne: płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie i stopień niepełnosprawności, wpłynęły na bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w Polsce w 2010 roku. W przeprowadzonej analizie zastosowano dwumianowy i wielomianowy model regresji logistycznej. Oszacowane parametry tych modeli umożliwiły wyznaczenie ilorazów ryzyka bezrobocia w stosunku do posiadania pracy przez osoby niepełnosprawne, a także pozwoliły obliczyć prawdopodobieństwo przynależności do kategorii bezrobotnych w zależności od płci, miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz prawdopodobieństwo długości okresu poszukiwania pracy w zależności od płci.
Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, bezrobocie, modele regresji logistycznej.

THE APPLICATION OF THE LOGIT MODEL IN ANALYSING UNEMPLOYMENT AMONG THE DISABLED PERSONS IN POLAND IN 2010


Summary
The aim of the paper was to examine how the chosen variables, such as gender, the place of residence, age, education and the level of disability influenced the rate of unemployment among the disabled persons in Poland in 2010. The authors applied the binomial and the multinomial logistic regression model. The estimated parameters of these models helped them to determine the unemployment odds rates in relation to the disabled persons’ employment as well as to calculate the likelihood of their affiliation to the category of unemployed people depending on a disabled person’s gender and place of residence. Additionally, the authors determined the likelihood of the job seeking period depending on gender.
Keywords: disabled persons, unemployment, logistic regression models.