Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Gnat 145
Strony: 145-154
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę skutków wprowadzenia opodatkowania gruntów rolnych podatkiem naliczanym od wartości na przykładzie jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego. Oszacowano wartości gruntów i określono ichobciążenia podatkowe na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych. Skutki finansowe reorganizacji systemu opodatkowania nieruchomości zaprezentowano zarówno przez pryzmat budżetu analizowanej gminy i obciążeń finansowych właścicieli pojedynczych działek gruntu.
Słowa kluczowe:
system podatkowy, masowa wycena nieruchomości.

SIMULATION OF TAX BURDEN TRANSITION – AGRICULTURAL TAX ON LAND VERSUS AD VALOREM TAX

Summary
Analysis of consequences of introducing land value taxation in one of the zachodniopomorskie voivodeship municipality were presented. There has been property evaluation conducted along with current land tax charges estimation. Only rural properties were taken under consideration. Effects of tax system reorganization were presented with emphasis on commune’s budget income changes and single plots tax ballast changes.
Keywords: tax system, properties’ mass appraisal.