Zeszyty naukowe
Autor: Marta Hozer-Koćmiel 167
Strony: 167-175
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wykorzystanie metod statystycznych do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz wybór działań zwiększających równe szanse na rynku w regionie Pomorza Zachodniego. Badanie przeprowadzono według schematu: a) dobór praktyk możliwych do implementacji; b) analiza i diagnoza sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy; c) wybór praktyk odpowiednich dla regionu. Dobór praktyk oparto na zbiorze przygotowanym przez partnerstwo WINNET8 i opublikowanym w Women’s Resource Centres. Innovation and Practices for Smart, Inclusive and Sustainable Growth. Implementacja trzech proponowanych praktyk (FEM – Finlandia, Women’s Technology Centre – Wielka Brytania i Gävleborg Jämt – Szwecja) przyczyni się do zwiększenia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Sprawi tym samym, że region w większym stopniu wykorzysta potencjał gospodarczy kobiet i mniej odczuwalne będą skutki spowolnienia gospodarczego.
Słowa kluczowe: równe szanse kobiet i mężczyzn, rynek pracy, dobre praktyki.

ECONOMIC ANALYSIS OF WOMEN’S AND MEN’S SITUATION IN THE WEST POMERANIAN LABOUR MARKET – ACTION PLAN FOR EQUAL CHANCES

Summary
The aim of the following article is to use statistical methods to analyze the situation of women and man in the labour market and to choose activities enhancing equal opportunities in the labour market in the West Pomeranian region. The study was carried out according to scheme: a) selection of possible to implement practices; b) analysis and diagnosis of situation of women and men in the labour market; c) selection of good practices suitable for the region. Selection of the good practices was based on the publication of the WINNET8 partnership titled „Women’s Resource Centres. Innovation and Practices for Smart, Inclusive and Sustainable Growth”, which
include a wide set of collected good practices. Implementation of three proposed practices (FEM – Finland, Women’s Technology Centre – United Kingdom and Gävleborg Jämt – Sweden) will contribute to increase the equality of opportunities of women and men in the labour market. Thus, it will encourage the region to use better the economic potential of women what will result in less noticeable effects of economic slowdown.
Keywords: equal chances of women and men, labour market, good practices.