Zeszyty naukowe
Autor: Teodor Kulawczuk 213
Strony: 213-222
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedstawione w artykule wyniki prognozowania są kontynuacją tego, co zaczęło się w roku 2009 jako próba zastosowania procedury modelowania ekonometrycznego do prognozy elementów, które opisują przyczyny i skutki wzrostu gospodarczego w Polsce. Analiza ekonometryczna zmiennych endogenicznych jest oparta na danych statystycznych wysokiej częstości za okres od pierwszego kwartału 2005 roku i czwartego kwartału 2010 roku. W tabeli 3 przedstawiono oszacowanie pełnego model rekurencyjnego zmiennych endogenicznych (Eksport ogółem – EXPCE, Import ogółem – IMPE, produkcja sprzedana przemysłu ogółem – SPNN, produkt krajowy brutto – PKBZN). W tabeli 4 przedstawiono zmienne prognozowane dla okresu 2011–2012. Do
prognozowania zmiennych wykorzystano następujące metody:
– rekurencyjny model równań opisowych (tabela 3),
– modele wyrównania wykładniczego (nazywane wygładzonym wyrównaniem
wykładniczym liniowym i sezonowym Wintera).
Przewidziano, że eksport i import (mln euro) prawdopodobnie wzrośnie w latach 2011 i 2012, ale deficyt handlowy będzie stale rósł. Spodziewano się, że PKBZN wzrośnie o 4,4% w 2011 roku i o 3,0% w 2012 roku w stosunku do poprzedniego roku.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, modelowanie ekonometryczne, prognozowanie,
turystyka.

ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF BASIC MACROECONOMIC FIGURES OF ECONOMIC GROWTH FOR POLAND AND FORECASTS OF VARIABLES CONNECTED WITH TOURISM INDUSTRY

Summary
The results of prognosis research presented above are a sequel to what began in 2009 as an econometric modeling procedure an attempt to forecast to elements that describes the causes and consequences of economic growth in Poland. The econometric analysis of endogenous variables is based on high frequency statistical data for the period between the first quarter of 2005 and the fourth quarter of 2010.
Table 3 shows estimated the fully recursive model of endogenous variables (Exports – grand total – EXPCE, Imports – grand total – IMPE, Sold production of industry – grand total – SPNN, Gross domestic product – PKBZN).
Table 4 shows the forecasted variables for the period 2011–2012. The following methods were used for the forecasted variables:
– Descriptive recursive equation model (Table 3).
– Exponential smoothing models (called Winter’s linear and seasonal exponential
smoothing).
We forecast that exports and imports in EURO millions will probably increase in 2011 and 2012 but the trade deficit will be growing steadily. We predict that PKBZN will increase by 4,4% in 2011 and by 3,0% in 2012 in relation to the previous year.
Keywords: economic growth, econometric modeling, forecasting, tourism.