Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Markowicz 239
Strony: 239-248
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza związku współistnienia między liczbą firm a stopą bezrobocia w Polsce. Bezrobocie może ulegać zmniejszeniu dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy. Powstają one w firmach już istniejących i nowo powstających. Istotną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest udzielanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to instrument aktywnej polityki rynku pracy. Formą wspierania przedsiębiorczości jest także pomoc pracodawcom przez udzielanie środków na tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych.
Postawiono hipotezę, że związek współistnienia stopy bezrobocia i liczby firm na 10 tys. ludności w Polsce jest istotnie ujemny. Wyniki badań potwierdziły tę hipotezę. W artykule wykorzystano test Dickeya-Fullera do testowania stopnia integracji.
Słowa kluczowe: firmy, bezrobocie, działalność gospodarcza.

COMPANY AND UNEMPLOYMENT

Summary
The aim of the article is to analyze the relationship of coexistence between the number of firms and the rate of unemployment in Poland. Unemployment can be reduced by creating new jobs. These places are created in existing companies and start-ups. An important form of mobilization of the unemployed is to provide funds from the Labour Fund to undertake economic activities. It is an instrument of active policy on labour market. The form of business support is to assist employers by providing funds to create additional jobs for the unemployed.
The following hypothesis was put: the relationship of coexistence of unemploymentrate and the number of firms per 10 thousand people in Poland is significantly negative. The results of researches confirmed this hypothesis. The article is based on Dickey-Fuller test for testing the degree of integration.
Keywords: company, unemployment, economic activities.