Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 249
Strony: 249-262
pdf pełen tekst

Streszczenie
Kryzys na rynkach finansowych przyczynił się do poważnego załamania globalnej gospodarki w ostatnich dekadach i perturbacji, między innymi, na rynku walutowym. Celem artykułu jest ustalenie, które zmienne z rynku finansowego i towarowego mają wpływ na zmiany kursu walut. Przedstawiono w nim koncepcję modelu FTS do prognozowania kierunku zmian kursu walutowego. Na podstawie modelu ustalono również metodę prognozowania i monitorowania zmian na rynku walutowym. Jednocześnie zwrócono uwagę na skomplikowanie zagadnienia i ukazano możliwe kierunki dalszych badań.
Słowa kluczowe: prognozowanie, kurs walutowy, model FTS.

MODELING AND FORECASTING THE SIZE OF THE EXCHANGE RATE

Summary
Crisis on financial market contributed to serious break down of global economy in last decades and collapse, for example monetary market. Settlement is the aim of present article, which variables from financial market they have on change of course of currencies influence. The conception of model in article was introduced the FTS to prognosis the direction of changes of monetary course. It the method of prognosis on basis of model was established and monitoring on monetary market changes. It attention was turned was on compiling question simultaneously and the possible directions of more far investigations were showed.
Keywords: forecasting, exchange rate, model FTS.