Zeszyty naukowe
Autor: Natalia Szozda, Artur Świerczek 313
Strony: 313-330
pdf pełen tekst

Streszczenie
Działania podejmowane w łańcuchach dostaw powinny być podporządkowane dążeniu do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów. W praktyce można wyróżnić dwa podstawowe mechanizmy regulacji przepływu produktów w łańcuchach dostaw. Z jednej strony czynności mają charakter antycypacyjny, co oznacza że są inicjowane na podstawie prognoz popytu klientów. Z drugiej strony działania mają naturę adaptacyjną, czyli są uruchamiane na podstawie faktycznego popytu zgłaszanego przez klientów w postaci zamówień.
Celem artykułu jest identyfikacja roli wybranych metod prognozowania popytu i wskazanie zasad warunkujących działania antycypacyjne w 238 łańcuchach dostaw firm produkcyjnych. Do osiągnięcia celu wykorzystano badania służące określeniu zakresu aplikacji różnych strategii produkcyjnych w łańcuchu dostaw. Wyróżnione strategie posłużyły jako zmienne dyskryminujące próbę badawczą. Otrzymane klasy łańcuchów dostaw następnie poddano interpretacji i profilowaniu ze względu na czynności prognostyczne, w szczególności zakres technik prognostycznych, charakterystykę danych wykorzystywanych w przewidywaniu sprzedaży oraz cele, którym mają służyć opracowane prognozy.
Słowa kluczowe: działania typu push, działania typu pull, materiałowy punkt rozdziału, prognozowanie popytu na produkty.

THE ROLE OF FORECASTING PRACTICES IN CONTEMPORARY SUPPLY CHAINS OF MANUFACTURING COMPANIES. AN EMPIRICAL STUDY

Summary
The activities performed in a supply chain ought to be consistent with the consumers’ needs and expectations. There are two basic mechanisms of a material flow management. On one side, the activities posses anticipatory characteristics which means they are forecast driven. On the other hand, the activities in a supply chain are adaptive, originated by the real customer demand.
The major goal of the paper is to identify the role of selected forecasting methods and rules determining the anticipatory activities in 238 examined supply chains of manufacturing companies.
In order to identify anticipatory activities, the extent of application of different types of manufacturing strategies has been analyzed. Those strategies are then used as discriminant variables of a research sample. The obtained classes of supply chains have been interpreted and profiled specifically regarding the forecasting practices, namely the extent of forecasting techniques, characteristics of data used in a prediction of sales, as well as the purposes of the forecast preparation.
Keywords: push driven activities, pull driven activities, material decoupling point, demand planning.