Zeszyty naukowe
Autor: MARCIN GRYCZKA 33
Strony: 33-53
pdf pełen tekst

Streszczenie
We współczesnych modelach innowacyjności coraz większe znaczenie odgrywają technologie teleinformatyczne, które umożliwiają prowadzenie prac naukowo-badawczych w otwartych środowiskach sieciowych, bazujących zwłaszcza na sieci Internet.
Z jednej strony skutkuje to nowymi zagrożeniami związanymi między innymi z ochroną własności intelektualnej, z drugiej zaś – stanowi szansę włączenia w procesy inno-wacyjne wielu nowych podmiotów. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji otwartej innowacyjności w kontekście obecnej pozycji innowacyjnej Polski, a także omówienie uwarunkowań powstania innowacyjnego ekosystemu wiedzy w naszym kraju. Przeprowadzone analizy wskazują, że w ciągu dwóch ostatnich dekad innowacyjność polskiej gospodarki nie zwiększyła się znacząco, a biorąc pod uwagę obecną sytuację w gospodarce światowej, należy liczyć się z tym, że niedługo polskie przewagi konkurencyjne wynikające z niższych kosztów pracy ulegną wyczerpaniu. Patrząc na sukcesy we wdrażaniu modelu otwartej innowacyjności w krajach postindustrialnych, trzeba stwierdzić, że powstanie sieciowego środowiska wiedzy w Polsce nie będzie możliwe bez gruntownych zmian systemowych, zwłaszcza w sferze edukacji, oraz upowszechniania sieciowych modeli wymiany i absorpcji wiedzy.
Słowa kluczowe: otwarta innowacyjność, otwarty ekosystem wiedzy, sieciowy transfer technologii

POLISH ECONOMY INNOVATIVENESS IN THE LIGHT OF OPEN INNOVATION MODEL

Summary
In the contemporary world economy the innovativeness and competiveness depend not only on traditional modes of technology transfer (e.g. foreign direct investment, license or arm-length agreements), but on knowledge absorption capabilities as well. More and more firms have already perceived the knowledge creation potential of Internet-based digital communities, therefore they are strongly interested in the implementation of "open innovation" concept in their business models. The purpose of the article is to analyze some innovation drivers in Poland in comparison to the selected developed and developing countries, to present the general determinants and features of "open innovation" conception, and finally to determine the most important incentives of open knowledge ecosystem creation process in Poland. The main conclusion is that the cornerstone of the open knowledge environment building process in Poland are both systemic changes in citizen-state relations and building of strong educational base for modern knowledge society.
Keywords: open innovation, open knowledge environment, network-based technology transfer