Zeszyty naukowe
Autor: RENATA KNAP 55
Strony: 55-75
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem opracowania jest określenie tendencji i uwarunkowań zmiany roli krajów rozwijających się w światowej gospodarce rybnej w okresie powojennym. W artykule przedstawiono kształtowanie się udziału krajów rozwijających się w światowej produkcji, konsumpcji i międzynarodowych obrotach artykułami rybnymi oraz ocenę międzynarodowej konkurencyjności krajów rozwijających się w sektorze rybnym na podstawie analizy mierników ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w badanej dziedzinie gospodarki. Wyniki analizy przedstawiono w czterech punktach, a ich syntetyczną wersję zawarto w podsumowaniu.
Słowa kluczowe: światowa gospodarka rybna, kraje rozwijające się, międzynarodowa konkurencyjność

DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL FISHERIES ECONOMY

Summary
The aim of this article is to identify the trends and determinants of changes in the role of developing countries in the global fisheries economy in the postwar period. This paper presents the evolution of share of developing countries in world production, consumption and international trade in fish and fish products, and assess the internatio-nal competitiveness of developing countries in the fisheries sector. The results of the analysis are presented in four sections, and their generalized version is included as the conclusions.
Keywords: global fisheries economy, developing countries, international competitiveness