Zeszyty naukowe
Autor: JAROSŁAW NARĘKIEWICZ 111
Strony: 111-124
pdf pełen tekst

Streszczenie
W strukturze handlu międzynarodowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zaszły dość duże przekształcenia, wśród których warto podkreślić wyraźny wzrost udziału krajów rozwijających się w eksporcie światowym. Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki ekspansji handlowej krajów azjatyckich, będącej efektem zastosowania modelu rozwoju gospodarczego, w którym wzrost roli wymiany handlowej z zagranicą miał podstawowe znaczenie.
W artykule dokonano oceny przekształceń zachodzących w strukturze geograficznej handlu międzynarodowego w pierwszej dekadzie XXI wieku na tle ogólnych tendencji zachodzących w gospodarce światowej. W artykule położono szczególny nacisk na zmianę roli azjatyckich krajów rozwijających się – zarówno całej grupy, jak i wybranych państw.
Słowa kluczowe: azjatyckie kraje rozwijające się, handel międzynarodowy

THE ROLE OF ASIAN DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL EXPORT AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Summary
International trade has been recently undergoing major structural changes, the rising share of developing countries in the world export being one of the most important ones. It is related mostly to the expansion of Asian countries in the global trade, following the employment of an appropriate model of economic growth which relies mostly on foreign trade.
The aim of the paper is to make an attempt to evaluate the transformations in the geographical structure of international trade in the first decade of the 21st century in the light of the global economic trends. The paper emphasise the changing role of developing Asia both as a region and at the level of selected individual countries.
Keywords: Asian developing countries, international trade