Zeszyty naukowe
Autor: KATARZYNA NOWACKA-BANDOSZ 125
Strony: 125-145
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem opracowania jest określenie uzyskiwanych przez Polskę korzyści z rozwoju handlu zagranicznego w sferze usług. W Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) dokonano analizy kształtowania się najważniejszych mierników roli zagranicznych obrotów usługami, takich jak: stopa eksportu i importu, obroty na jednego mieszkańca, udział w światowym handlu usługami oraz wskaźniki międzynarodowej specjalizacji. Wnioski dla Polski dotyczą potencjalnych możliwości zwiększenia w jej gospodarce stosunkowo małej roli usług oraz konieczności budowania przewag konkurencyjnych w usługach nowoczesnych, pozwalających uzyskać większe korzyści z handlu usługami.
Słowa kluczowe: handel usługami, specjalizacja eksportowa Polski

FOREIGN TRADE IN COMMERCIAL SERVICES IN POLAND AND OTHER EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES

Summary
The article presents the role of foreign trade in services in Poland compared with other EU countries. The following parts of the paper cover an analysis of foreign trade in services, export and import ratio, per capita index, trade coverage and share of world trade in travel, transport and other services. Conclusions for Poland refer to the possibilities of enlargement the role of trade in services through development of comparative advantages in modern services.
Keywords: trade in services, export specialization in Poland