Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Brycz 77
Strony: 77-87
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza wpływu mechanizmu kredytowego (cost of credit intermediation) na przykładzie Norwegii w kryzysie lat 90. i w kryzysie lat 2008–2011. Kraje nordyckie (w tym Norwegia) doświadczyły kryzysu bankowego ćwierć wieku temu. Wydaje się on bardzo podobny do obecnego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przyjęta metodologia polega na znalezieniu szeregu, który odzwierciedlałby mechanizm kredytowy w obu omawianych kryzysach, a następnie badaniu wpływu tego mechanizmu na produkcję przemysłową. W pierwszym etapie badań przyjęto relacje kredytu krajowego do podaży pieniądza M2, a następnie obliczono korelacje tej zmiennej z danymi, które są powiązane z mechanizmem kredytowym (straty banków, bankructwa przedsiębiorstw). W drugim etapie oszacowano wpływ wcześniej przyjętego szeregu, który odzwierciedla mechanizm CCI, na produkcję przemysłową zgodnie z metodologią przyjętą przez Bena Bernanke2. Otrzymane wyniki sugerują, że w obu kryzysach w Norwegii omawiany mechanizm wpłynął na gospodarkę tego kraju, jednak w poprzednim kryzysie odegrał znaczącą i istotną rolę.
Słowa kluczowe: CCI, Norwegia, kredyt, kryzys, produkcja przemysłowa

BEN BERNANKE’S CREDIT CHANNEL AND INDUSTRIAL PRODUCTION. A COMPERISON OF THE 1990’S CRISIS AND CURRENT ONE IN NORWAY

Abstract
The aim of the article is the analysis of Cost of Credit Intermediation on the industrial production in Norway, in the crisis of the nineties and the crisis of 2008–2011. The Nordic countries (including Norway) experienced a banking crisis nearly a quarter century ago, which seems to be very similar to the current crisis in Europe and in the USA. The adopted methodology is to find a observable that reflects the credit mechanism in both of these crises, and then examine the impact of this mechanism on industrial production. In the first stage of the investigations is the relationship of domestic credit to the money supply M2, and then calculated the correlation of this variable with data that are related to the mechanism of credit (bank losses, bankruptcies of companies). In the second stage, estimated the impact of previously adopted a observable that reflects the mechanism of CCI’s industrial production in accordance with the methodology adopted by Bernanke (1983). The results suggest that both crises (in the 1990’s and current) in Norway, where somewhat influenced by CCI, but in the former crisis acted significantly.
Keywords: CCI, Norway, credit, crisis, industrial production