Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 89
Strony: 89-102
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono ocenę wpływu nowych relacji cen w handlu międzynarodowym na zmianę pozycji w eksporcie światowym wybranych krajów azjatyckich. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie struktury towarowej eksportu krajów o wysokim poziomie uprzemysłowienia, takich jak Japonia, azjatyckie kraje nowo uprzemysłowione (pierwszej i drugiej generacji) i Chiny. Badaniami objęto także państwa zaliczane niekiedy do nowo uprzemysłowionych, czyli Indie i Turcję. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wymienione kraje w różny sposób zareagowały na wystąpienie nowych relacji cenowych w gospodarce światowej. Kluczową rolę odegrały możliwości elastycznego dostosowania się przez dany kraj do nowych relacji cenowych poprzez zmianę struktury towarowej eksportu oraz zwiększenie dynamiki jego wolumenu. W konsekwencji można więc wyodrębnić trzy odmienne „ścieżki” rozwoju eksportu dla Japonii, Chin i krajów nowo uprzemysłowionych, w tym także Indii i Turcji.
Słowa kluczowe: kraje azjatyckie, struktura towarowa eksportu, ceny światowe

DIRECTIONS OF EXPORT DEVELOPMENT IN SELECTED ASIAN COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Abstract
The paper attempts to evaluate the impact of new price relations in international trade on the ranking of the world’s leading exporters with respect to selected Asian economies. Particular attention is paid to the commodity structure of exports of highly industrialized economies such as Japan, China and (first- and second-tier) newly industrialized economies. The research study covers also India and Turkey, which sometimes are also classified as NIEs. The considerations suggest that all these countries reacted differently to the new price relations in the world economy. Of key importance was a given country’s ability to adapt to this phenomenon by changing its commodity structure of exports on the one hand while increasing the growth rate of its Vol.me on the other. As a consequence, three individual paths of growth in export can be distinguished for different economies: Japan, China and newly industrialized economies, including India and Turkey.
Keywords: Asian economies, commodity structure of exports, world prices