Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 49
Strony: 49-60
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano jeden z nowszych nurtów heterodoksyjnych w teorii ekonomii – ekonomię feministyczną. Zaprezentowano historyczne ujęcie ekonomicznej działalności kobiet i mężczyzn oraz przedstawiono perspektywę ekonomistów głównego nurtu na tę problematykę. Następnie przedstawiono główne założenia nurtu feministycznego w teorii ekonomii, tematy podejmowane przez ekonomistki feministyczne oraz wykorzystywane przez nie metody. Wprowadzenie kategorii relacji płci do teorii ekonomii prowadzi do poszerzenia zakresu zainteresowań tej nauki, co z kolei może wpłynąć na zmianę wykorzystywanych instrumentów w praktyce gospodarczej.
Słowa kluczowe: teoria ekonomii, ekonomia heterodoksyjna, gender

THE CONCEPT OF GENDER IN ECONOMIC THEORY – INTRODUCTION TO FEMINIST ECONOMICS

Abstract
In the article one of the newest schools of heterodox economics – feminist economics – is presented. The article begins with the historical analysis of women and men economic activities and their presentation in the main stream economics. Then feminist school of economic thought is described – its main assumption, themes analyzed by feminist economists, and research methods used. The introduction of the concept of gender in the economic theory broadens the area of research interests of the discipline, as well as leads to changes in the instruments used in economic reality.
Keywords: economic theory, heterodox economics, gender