Zeszyty naukowe
Autor: Beata Skubiak 37
Strony: 37-48
pdf pełen tekst

Streszczenie
Mechanizm wolnego rynku ma wiele ograniczeń związanych głównie z niedoskonałością konkurencji, a w konsekwencji – występowaniem tzw. zawodności rynku. Polityka regionalna jest powszechnie stosowaną formą ingerencji państwa w przebieg procesów ekonomiczno-społecznych zachodzących w przestrzeni. Polityka regionalna, zwłaszcza ta realizowana na obszarze państw członkowskich UE, posiada bezpośredni związek z dążeniem do zwiększania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.
Celem artykułu jest omówienie problematyki pomocy regionalnej UE w kontekście teorii ekonomii, działań realnych i nowych wyzwań.
Słowa kluczowe: polityka regionalna, pomoc publiczna

THE ROLE OF REGIONAL SUPPORT IN THE EUROPEAN UNION

Abstract
The free market mechanism has many limitations that mainly related to No. ideal competition and as a consequence so-called market weakness is observed. The regional policy is a form of a state intervention that widely used in the course of socioeconomic processes. Regional policy is closely connected to the determination to increase the economic, social and territorial cohesion, especially that is realized on the territory of the Member States of the European Union. The purpose of this paper is to discuss the issue of EU regional support in the context of economic theory, taken actions and new challenges.
Keywords: regional policy, state support