Zeszyty naukowe
Autor: Anna Berezka 9
Strony: 9-21
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zgodnie ze strategią UE Europa 2020 osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zależy m.in. od innowacyjności i kreatywności, które zapewnią odpowiednio wykształceni ludzie. Dla kraju o ograniczonych zasobach kapitałowych obywateli, jakim jest Polska, inwestycje w edukację są więc niezbędnym kluczem do sukcesu.
Obecnie wiedza, informacje szybko się dezaktualizują, dlatego współczesny pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska i specjalności zawodowej, tego, czy jest właścicielem firmy, czy też pracuje na etacie, musi być otwarty na wyzwania i zmiany, z jakimi muszą się zmierzać firmy czy organizacje w gospodarce rynkowej. Z tego względu ogromne znaczenie ma kształcenie ustawiczne. Stąd celem artykułu jest omówienie znaczenia kształcenia ustawicznego, jego wpływu na rozwój gospodarczy oraz wzrost świadomości społecznej. Przedstawiono także cele i formy kształcenia oraz najnowsze wyniki badań dotyczące aktywności szkoleniowej.
Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, kapitał ludzki, wykształcenie

ROLE OF LIFELONG EDUCATION IN THE REALIZATION OF EUROPEAN UNION CHALLENGES

Abstract
Under the “Europe 2020” European Union strategy, the achievement of a high level of social and economic development depends among others on innovation and creativity, which can only be ensured by very well educated people. Investments in education constitute an essential key to success for states with limited capital reserves of citizens, such as Poland.
At present, knowledge and information quickly become outdated; that is why the present-day employee, independently of the position occupied and the professional specialty, whether they are an owner of a company or they are hired by a company, must be open to those challenges and changes which enterprises or organizations in the market economy must face. For this reason, lifelong education is of a huge significance. Hence, the purpose of this article is to discuss the significance of lifelong education, its impact on economic development and an increase of social awareness. The objectives and forms of education and the latest research results are presented.
Keywords: lifelong education, human capital, education