Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Politewicz 23
Strony: 23-36
pdf pełen tekst

Streszczenie
Polityka ochrony środowiska rozwiniętych krajów Europy koncentruje się na przeciwdziałaniu negatywnym następstwom zmian klimatycznych, a także implementacji mechanizmów redukujących szkodliwe oddziaływanie rozmaitych czynników antropogenicznych. Należy podkreślić, iż w znacznej liczbie przypadków prowadzenie działalności zagrażającej środowisku zostało ograniczone m.in. w wyniku wdrożenia innowacji. W artykule zaprezentowano ogólną koncepcję innowacji uzupełnioną o problematykę innowacji ekologicznych. Ponadto, uwypuklono w nim relacje wzajemne pomiędzy polityką ochrony środowiska a polityką innowacji, których dążeniem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie artykułu opisano politykę innowacji zintegrowaną z ochroną środowiska w UE, a także wyspecyfikowano w ramach Wspólnoty Europejskiej funkcjonujące w tym zakresie programy.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, innowacje

INNOVATION IN ENVIRONMENTAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Abstract
Environmental policy of the developed European countries is focused on preventing the negative consequences of climate change and implementing the mechanisms for reducing dangerous effects of various anthropogenic factors. It should be noted that a significant number of environmental threatens has been limited as a result of the implementation of innovations. The general concept of innovation and eco-innovation is presented in the paper. Relationship between environmental policy and innovation policy aiming to achieve sustainable development is demonstrated. At the end of the article, the European Union’s innovation policy integrated with the environmental policy as well as the main European programs for innovation are indicated.
Keywords: sustainable development, environmental protection, renewable energies