Zeszyty naukowe
Autor: Marta Ziółkowska 305
Strony: 305-316
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia z efektu synergii poprzez tworzenie jednolitego dla konsumeta systemu handlowo-uslugowego z wykorzystaniem potencjału strategicznego, organizacyjnego i kapitałowgo wszystkich partnerów tworzących więź franczyzową. Franczyza spotyka się z coraz większym zainteresowaniem praktyków gospodarczych na całym świecie. Z roku na rok opisywana forma współpracy gospodarczej cieszy się coraz większym uznaniem, zarówno ze strony franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. W Polsce o ostatnich latach rokrocznie wzrasta liczba systemów i jednostek franczyzowych.

Słowa kluczowe: franczyza, powiązania franczyzowe, system franczyzowy, model rozwoju biznesu, wzrost wartości przedsiębiorstwa.

FRANCHISING AS THE COMPANY'S VALUE GROWTH STRATEGY

Summary
One of the elements increase in value of the company may become a franchise. It allows the company to create a favorable reputation on the market, as well as increase brand recognition. It also helps to make use of synergies by creating a uniform consumer shopping and service system with strategic, organizational, and capital potential of all partners constituting the bond of franchise. Franchise meets with growing interest in business people associated around the world. Year after year, described form of economic cooperation is slowly gaining recognition from both franchisors and franchisees. There is an increasing number of franchise systems and units every year for the last few years in Poland.

Keywords: franchising.