Zeszyty naukowe
Autor: Bogusława Ziółkowska 295
Strony: 295-304
pdf pełen tekst

Streszczenie
Nowoczesne technologie informacyjne stwarzają innowacyjne możliwości komunikacyjne, które służą rozpoznawaniu potrzeb klientów, szybkiemu reagowaniu na zidentyfikowany popyt efektywny i podejmowaniu działań opartych na interakcji wzdłuż i pomiędzy aktywnymi łańcuchami wartości działań. Reorganizacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji wirtualnej przynosi dwie istotne zmiany: umiejscowienie klienta w centrum modelu oraz wielostronność i wielokierunkowość powiązań pomiędzy uczestnikami systemu. Struktura powiązań występujących pomiędzy uczestnikami systemu tworzenia wartości kształtowana jest poprzez wymianę informacji, co czyni ją elastyczną i stanowi podstawę wirtualizacji biznesu.

Słowa kluczowe: organizacja wirtualna, system tworzenia wartości, odwrócony łańcuch wartości.

REORIENTATION OF THE SYSTEM OF CREATING VALUE IN LIGHT OF THE CONCEPT OF VIRTUAL ORGANIZATIONS

Summary
Modern IT technologies create the innovative possibilities of communication which serve to recognise the needs of clients, fast reaction to the identified demand effectively and undertake action based on interaction along the lines of and between the active value chains of activities. Reorientation of the system of creating value in the light of the concept of virtual organizations brings two significant changes with it as follows: placement of the client in the centre of the model, as well as the multilateral and multi-directional of ties between the participants of the system. The structure of the ties occurring between the participants of the system of creating values is formed by the exchange of information, which makes it flexible and which constitutes the basis of the virtualization of business.

Keywords: virtual organization, system of creating value, reversing the value chain.