Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Głażewska, Andrzej Chrzanowski 77
Strony: 77-90
pdf pełen tekst

Streszczenie
Dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa pozwala na budowanie silnej pozycji rynkowej i siły finansowej organizacji oraz tworzenie wartościowych relacji ze wszystkimi interesariuszami Różnica między wartością aktualną - wynikającą z bieżącej wyceny - oraz wartością potencjalną, możliwą do osiągnięcia w przyszłości gdyby dążyło ono do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy nazywana jest luką wartości.
Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania Strategicznej Karty Wyników (ang. – the balanced scorecard) w procesie zamykania luki wartości. Autorzy opracowania zwracają także uwagę na rolę wątków strategicznych w skoordynowania inicjatyw strategicznych i programów doskona-lenia procesów strategicznych i fundamentalnych.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, Strategiczna Karta Wyników, luka rozwojowa, luka wartości.

THE ROLE OF THE BALANCED SCORECARD IN A PROCESS OF CLOSING OF VALUE GAP

Summary
The endeavour to the growth of the enterprise value allows build a strong market rating, organizations financial power and creation of valuable relationships for steakholders. The difference between current value as a result of current pricing and potential value have been possible to achieve in a future if it would have tend to maximization of the value for shareholders is called a value gap.
The article shows a capability of utilization of the Balanced Scorecard in the process of closing of the value gap. The authors of the paper have returned to the note of the role of strategic threads with coordinating of strategic initiatives and programs of improving of strategic and fundamental processes.

Keywords: value of enterprise, the Balanced Scorecard, development gap, value gap.