Zeszyty naukowe
Autor: Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak 691
Strony: 691-704
pdf pełen tekst

Streszczenie
Poziom wynagrodzeń ma istotne znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – dla pierwszych stanowi koszt, zaś dla drugich przychód. Interesy obu stron są sprzeczne, dlatego konieczne jest ustalenie optymalnego poziomu płac, satysfakcjonującego wszystkich. Celem artykułu jest zbadanie mechanizmów kształtującego wynagrodzenia w podmiotach z sektora MSP w poszczególnych województwach.

Słowa kluczowe: wynagrodzenia, płace, determinanty systemu wynagrodzeń, płace w sektorze MSP, przychody, wskaźnik rozwoju regionów, pracodawca, pracownik.

THE MECHANISM FOR FORMING SALARIES IN SME’S IN 2008 YEAR

Summary
The payroll system is important to employers and employees – for the first represents costs, for the second incomes. Interests of both sides are adverse, that is why it is necessary to assign the optimal level of wage, which will satisfy everyone. This article studies the mechanism for forming salaries in SME’S in each province.

Keywords: salaries, wages, determinants of pay system, wages in SME’S, income, indicators of region al development, employer, employee.