Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Witoszek 681
Strony: 681-690
pdf pełen tekst

Streszczenie
Uwarunkowania obecnej gospodarki jak również zmiany zachodzące w otoczeniu sprawiają, że funkcjonowanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw determinowane są przez synergiczne oddziaływanie wielu procesów i czynników. Bardzo popularny jest pogląd, że wzrost wartości przedsiębiorstwa staje się obecnie najważniejszym celem w perspektywie strategicznej, bowiem chcąc przetrwać i odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku, firmy są zmuszone do podejmowania działań, które zapewnią im trwałą przewagę nad rywalami.
Aby skutecznie zarządzać wartością przedsiębiorstwa należy zrozumieć od czego zależy wzrost wartości spółki. Jednym z głównych czynników wpływających na wartość są realizowane w firmie inwestycje rzeczowe. Ocena inwestycyjnych nośników wartości związana jest z oceną efektywności zarządzaniem aktywami i kierunkami zmian ich struktury. Dotychczasowe, a także planowane przyszłe decyzje inwestycyjne realizowane w aktywach firmy oraz ich efekty obserwowane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, głównie w wielkości przychodów, kosztów, zysków i przepływów pieniężnych, będą oddziaływać na wartość całej spółki.

Słowa kluczowe: inwestycje, wartość firmy, inwestycje rzeczowe.

ASSETS INVESTMENTS AS DETERMINANTS OF INCREASE ENTERPRISE BOOK VALUE

Summary
Conditions of present economy and environment changes in an enviromen case that function and development of the enterprise are determined by influence of many processes and factors. Very popular view, that growth of the enterprises value is the most important strategic goal, because want to survives end achieve sukcesses on the competitive market , the firms must take action, which assure them durable competitive advantige.
In order to effective manage the value of enterprise it shall understand on what factors depend the increase enterprises value. One of the main factors which has influence on value are assets investment. The estimate evaluation of media investment is connected with estimate of efficiency assets governance and directions of the changes their structure. Existing and planned future investment decisions made in company assets and their effects observed in the operations of enterprises, mainly in the size of revenues, costs, profits and cash flows will affect the value of the entire company.

Keywords: investment, enterprise value, assets investment.