Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak 107
Strony: 107-116
pdf pełen tekst

Streszczenie
Ochrona środowiska i dbanie przedsiębiorstwa o otoczenie staje się od pewnego czasu coraz ważniejszym elementem zarządzania. Opinia publiczna, kontrahenci, a przede wszystkim konsumenci coraz większą uwagę zwracają na działania związane z poszanowaniem środowiska naturalnego. W związku z tym kształtuje się nowy trend w zarządzaniu, który szczególny nacisk kładzie na proces ekologizacji przedsiębiorstwa. Proces ten staje się obecnie nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania organizacją i sprzyja budowaniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa w bliższym i dalszym otoczeniu.

Słowa kluczowe: zarządzanie miejską siecią wodociągową, komputerowe systemy wspo-magania decyzji, systemy GIS, systemy monitoringu, modelowanie matematyczne systemów wodociągowych.

ECOLOGISATION PROCESS AND ITS IMPACT ON THE IMAGE OF THE MODERN ENTERPRISE

Summary
This article examines the new approach to the environment protection and waste elimination according to the new concepts of enterprise management, such as lean management, virtual organization and agile enterprise. What characterizes the new concept of enterprise management, as opposed to a classic environmental management system, is, inter alia, elimination of potential waste as early as on a production process planning level. This articles deals with how the approach to waste elimination and environmental protection works in manufacturing plants.

Keywords: communal water network management, computer decisions making systems, GIS, mathematical modeling of water network systems.