Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Nowakowska 133
Strony: 133-143
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozpatrując problematykę tworzenia wartości przedsiębiorstwa konieczne staje się wskazanie kierunków rozwoju logistyki, która odgrywa istotną rolę we współczesnej gospodarce. W artykule zostały omówione narzędzia wykorzystywane do zarządzania przepływem informacji, decydujące o skuteczności procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: przepływ, informacje, logistyka, wartość przedsiębiorstwa.

ROLE OF THE INFORMATION FLOW MANAGEMENT TOOLS IN LOGISTICS IN CREATING COMPANY VALUE

Summary
In considering the issues to create company value it is necessary to indicate the directions of logistics development, which plays an important role in the modern economy. The article discusses the tools used to manage the flow of information decided to the effectiveness of logistics processes.

Keywords: flow, information, logistics, company.