Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Nowakowska-Grunt 145
Strony: 145-156
pdf pełen tekst

Streszczenie
Analiza wzrostu wartości w zarządzaniu łańcuchami dostaw wprowadzającymi strategie międzynarodowe wskazuje, że jest to problem złożony i bardzo szeroki. Przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną muszą określić punkt równowagi, w którym z jednej strony ryzyko zastosowania danej srategii będzie możliwie małe, a z drugiej obrana strategia zapewni sukces rynkowy. Wybór strategii międzynarodowej istotne wpływa na jakość i możliwości uzyskania przsewagi konkurencyjnej, co w efekcie wpływa na wzrost wartości firmy.

Słowa kluczowe: strategie logistyczne, wzrost wartości przedsiębiorstwa, łańcuch dostaw, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

GROWTH STRATEGIES OF SUPPLY CHAIN IN INTERNATIONAL BUSINESS

Summary
Analysis of the increase in value in the supply chain management strategies for implementing the international inter-indicates that this is a complex issue and very broad. Companies wanting to implement strategy for achieving competitive advantage must determine the point of equilibrium where one side of the risks of strategy be as small as possible and, second, the chosen strategy will ensure the success of market. The choice of an international strategy important impact on the quality and opportunities for competitive advantage, which in turn affects the growth of the company.

Keywords: logistics strategies, increase the value of the company, supply chain, international business