Zeszyty naukowe
Autor: Wanda Skoczylas 199
Strony: 199-208
pdf pełen tekst

Streszczenie
Obok dwóch, tradycyjnych koncepcji Shareholder i Stakeholder Value funkcjonuje obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju. Działanie w długim okresie jest korzystne dla właścicieli, gdy rzeczywiście, dobrowolnie uwzględnia się oczekiwania interesariuszy już na etapie budowania strategii. Przedsiębiorstwa odpowiedzialnie społecznie mają z tego tytuł korzyści, takie jak lepsza reputacja, możliwość zwiększenia marży, utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz najważniejsze jakim jest identyfikacja ryzyka i jego uniknięcie. Zarządzanie ryzykiem w koncepcji zrównoważonego rozwoju jest możliwe dzięki odpowiednio skonstruowanym systemom wskaźników. W artykułu przedstawienie na tle cech dwóch koncepcji Shareholder Value i Stateholder Value ideę koncepcji zrównoważonego rozwoju (Corporate Responsibility) oraz systemy wskaźników publikowanych oraz niepublikowanych umożliwiających odpowiednie zarządzanie ryzykiem i ukierunkowanie na „maksymalizującą zyski” odpowiedzialność społeczną.

Słowa kluczowe: wartość dla akcjonariuszy, wartość dla wszystkich interesariuszy, społeczna odpowiedzialność, zrównoważona karta dokonań.

BETWEEN SHAREHOLDER VALUE AND STAKEHOLDER VALUE

Summary
Nowadays, beside two traditional concepts of Shareholder and Stake-holder Value, is now the concept of sustainable development. Long term ac-tion benefits to the owners, when the expectations of stakeholders are truly and voluntary taken into account already at the stage of building strategy. Social responsible companies have benefits such as better reputation, able to increase margins, maintaining the highly skilled workers and the most important is the identification of risk and its avoiding. Managing risk in the concept of sustainable development is possible thanks to a suitably constructed systems of indicators. First of all, in the article is presented the concept of sustainable development (Corporate Responsibility) in the background of two dominant concepts: Shareholder Value and Stakeholder Value. Second, the systems of published and unpublished indicators to enable the relevant risk management and "maximizing profits" targeting into social responsibility.

Keywords: Shareholder Value, Stakeholder Value, Corporate Responsibility, Balanced Scorecard.