Zeszyty naukowe
Autor: Violetta Rutkowska 183
Strony: 183-198
pdf pełen tekst

Streszczenie
Współczesne państwa, które pragną istnieć na arenie międzynarodowej muszą być silne i dobrze rozwinięte gospodarczo. Szansę w wyrównaniu zaległości rozwojowych należy upatrywać w strategiach programowych państw Wspólnoty Europejskiej. Dzięki pomocy finansowej istnieje możliwość podniesienia jakości życia i osiągnięcia równorzędności w rozwoju z innymi krajami członkowskimi. Polska, jako beneficjent środków unijnych, korzystając z szerokiego wachlarza Programów Operacyjnych, może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, rozkwit instytucji otoczenia biznesu, reformę finansów publicznych, rozwój inwestycji badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, medycznych i infrastruktury technicznej. Mogą zaistnieć działania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw i instytucji państwowych a nie tylko drobne, naprawcze.
Kraj nad Wisłą ma szansę stać się atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów (krajowych i zagranicznych) np. dzięki poprawie jakości i dostępności infrastruktury drogowej może doprowadzić do połączenia z sieciami transeuro-pejskimi i poprawić jakość komunikacji publicznej. Wysoki poziom nowoczesnych technologii wpłynie na poprawę środowiska naturalnego, dostępu do kanalizacji, ochrony przyrody.
Strategia unijna przewiduje szersze wykorzystanie wiedzy i innowacji, dzięki istotnemu zwiększeniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe nakładów na działalność innowacyjną (B+R czyli badania i rozwój), która doprowadzi do współpracy jednostek naukowych z przemysłem i usługami. Natomiast uelastycznienie runku pracy ma szansę przyczynić się do wprowadzenia no-wego modelu kształcenia poprawiającą kwalifikacje w całej karierze zawodowej pracownika i odpowiednie dostosowanie do potrzeb rynku. Dzięki realizowanym Programom unijnym może nastąpić profesjonalizacja aparatu urzędniczego, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, poprawa systemu ochrony zdrowia, opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej. Jednak czy skutecznie i mądrze wykorzystamy pojawiającą się szansę, to tylko zależy od nas samych a przyszłość oceni, jak Polska poradziła sobie z takim wyzwaniem.

Słowa kluczowe: fundusze europejskie szansą dla rozwoju regionów, wzrost wartości przedsiębiorstw, zarządzanie funduszami w oparciu o wybrane programy unijne.

EU PROGRAMMES AS A CHANCE TO DEVELOP ENTERPRISES IN REGIONS

Summary
Contemporary countries wishing to exist in the international arena must be strong and economically well-developed. Their chance of success in catching up the developed countries should be seen in the programme strategies of the EU states. Thanks to the financial support there are possibilities for improvement of quality of life and achievement of equal economic status with other member states. Poland as a beneficiary of EU funds, employing a wide range of Operational Programmes, may influence entrepreneurship development, growth in the numbers of business-related institutions, public finance reform, increase in research and development, educational, and medical investments as well as technical infrastructure. Not only minor remedial measures but also measures aimed to restructuring companies and state institutions may appear.
The country-upon-Vistula has a chance to become attractive to potential domestic and foreign investors, e.g. the improvement in quality and access to road infrastructure will allow Poland to connect with trans-European networks and improve the quality of public transport. The high level of modern technologies will influence the environmental improvement, access to sanitary facilities and nature conservation.
The EU strategy includes broader use of knowledge and innovations by the significant increase in investment in innovation-directed activities, (including R&D Research and Development), which will lead to the cooperation of science centres with industry and services. However; making the labour market more flexible creates a chance to contribute to implementation of a new education model improving qualifications during the entire course of an employee's career as well as adjustment to market needs. The implementation of EU programmes may result in professionalisation of administrative apparatus, ensuring public safety, improvement in healthcare system, primary and specialist medical care. However; it depends only on us whether or not we take our chance if it ever comes up in effective and wise manner and the future will show us how Poland coped with such a challenge.

Keywords: european funding opportunities for regional development, increase in the value firms, management of the funds based on selected EU programs.